• KSIĄŻKI DO RELIGII

     •  Podręczniki : Religia  Wydawnictwo   Księgarnia Św. Wojciecha

       

      Klasa 2 Ks. Jan Szpet, Danuta Jackowiak Kochamy Pana Jezusa

      Klasa 3  Ks. Jan Szpet Danuta Jackowiak  Przyjmujemy Pana Jezusa            

      Klasa 5 Ks. Jan Szpet, Danuta Jackowiak Wierzę w Boga

      Klasa 6  Ks. Jan Szpet i Danuta Jackowiak   Wierzę w Kościół

      Klasa 7: Ks. Jan Szpet, Danuta Jackowiak Spotkanie ze słowem

      Klasa 8 Ks. Jan Szpet Danuta Jackowiak Aby nie ustać w drodze

    • Zakończenie roku szkolnego
     • Zakończenie roku szkolnego

     • Z przyczyn organizacyjnych uroczystość zakończenia roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się dnia

      19 czerwca o godzinie 9.30 na Sali sołeckiej. Masza święta w kościele o godzinie 8.30.

    • Akcja " Bezpieczne wakacje "
     • Akcja " Bezpieczne wakacje "

     • Dnia 29 maja 2019 r odwiedził naszą szkołę ratownik z Akademii Sportów Wodnych " Plusk ". Opowiedział dzieciom jak należy zachowywać się na plaży i jak reagować w razie zagrożenia życia. Serdecznie dziękujemy za poświęcony czas. Zdjęcia w galer ii  Akcja " Bezpieczne wakacje " 

    • Nabór elektroniczny na rok szkolny 2019/20120
     • Nabór elektroniczny na rok szkolny 2019/20120

     • Od 6  czerwca 2019  r. do  27 czerwca  2019 r.

       

      Nabór uzupełniający  do oddziału przedszkolnego

      dzieci z rocznika 2013,2014,2015

        na rok szkolny 2019/2020

         oferujemy:

      • ze względu na warunki lokalowe około 15 osobową grupę
      • doświadczoną i kreatywną kadrę pedagogiczną
      • dobrą jakość nauczania
      • naukę języka angielskiego
      • zabawy z elementami rytmiki
      • opiekę logopedyczną, terapię  pedagogiczną
      • dni tematyczne, cykliczne zajęcia „Mali kucharze”
      • udział w licznych konkursach
      • udział w programach „Kubusiowi przyjaciele natury”, „Przygody z Misiem Haribo” itp.
      • zajęcia od godziny 8.00 do godziny 13.30
      • świetlica od godz.7.00 do godziny 15.00
      • obiady
      • spokojną i bezpieczną lokalizację, plac zabaw
      • liczne  imprezy turystyczne dla dzieci i rodziców

       

      Rekrutacja drogą elektroniczną poprzez stronę internetową:

      https://nabor.pcss.pl/pobiedziska

       


       

       do oddziału przedszkolnego  na rok szkolny 2019/2020

     • Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska

     •  

      Szanowni Państwo

       

      Z przeprowadzonych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę referendach strajkowych wynika, że 90% - 100%  pracowników placówek opowiedziało się za przeprowadzeniem akcji strajkowej.
      Regulacje ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych dają pracownikom możliwość przystąpienia do strajku lub rezygnacji z akcji strajkowej  w dowolnym momencie. Komitet strajkowy każdego dnia będzie informował dyrektora szkoły/przedszkola o liczbie strajkujących nauczycieli.

      Istnieje uzasadniona obawa, że wraz z rozpoczęciem akcji strajkowej planowanej od 8.04.2019 r. w dyrektor nie będzie miał możliwości zapewnienia opieki wszystkim dzieciom/uczniom. Dyrektorzy  na bieżąco udzielają informacji rodzicom.

      Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska wraz z dyrektorami czynią starania, aby EGZAMINY GIMNAZJALNE odbyły się bez przeszkód. Na dzisiaj nie widzimy zagrożenia, nawet w czasie trwania strajku nauczycieli.

      W przypadku rozpoczęcia strajku przez nauczycieli Ośrodek Kultury, Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz  Biblioteka Publiczna uruchamiają dodatkowe zajęcia dla uczniów.

      Pobiedziski Ośrodek Kultury organizuje w dniach 8-9 kwietnia 2019r. zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży.

      1. WARSZTATY TAŃCA LUDOWEGO dla młodzieży klas 3 – 6, w godz. 10.00-13.00
      2. TRADYCYJNE GRY PLANSZOWE dla dzieci klas 1-3, w godz. 10.00-12.00
      3. WARSZTATY PLASTYCZNE dla młodzieży 3-6, w godz. 12.00-14.00

      Liczba miejsc ograniczona, obowiązuje kolejność zgłoszeń, zgłoszenia przyjmujemy do 06.04.2019r. do godz. 20.00 drogą mailową  ok@ok-pobiedziska.pl

      Biblioteka Publiczna  Miasta i Gminy Pobiedziska im. Łukasza Opalińskiego 

      organizuje w Oddziale dla dzieci w Pobiedziskach, ul. Władysława Jagiełły 25 

      oraz Filii w Pobiedziskach Letnisku, Gajowa 22 zajęcia świetlicowe z dzieciom w wieku 7-14 lat w godzinach pracy biblioteki (www.bppob.pl - zakładka placówki).

      Informujemy, że biblioteki są palcówkami, w których pracuje jeden bibliotekarz,  liczba dzieci oraz czas przebywania są  ograniczone.  

      Zgłoszenia od. 7.30  w poniedziałek - 8.04. – telefonicznie 61 8177 146 lub drogą mailową  pobiedziska@bppob.pl

       

      Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza dzieci w wieku od 7 do 10 lat w dniach 8 i 9 kwietnia w godzinach  od 9.00 – 13.00 na dmuchany plac zabaw w hali OSiR przy ul. Różanej 4a w Pobiedziskach:

      - dmuchany zamek

      - dmuchana zjeżdżalnia

      - zabawy ruchowe

      UWAGA – OSiR nie będzie prowadził zorganizowanych zajęć i nie jest w stanie zapewnić opieki nad dziećmi lecz wyłącznie zagospodarować ich czas wolny. W przypadku przedłużenia strajku, oferta będzie również obowiązywała po świętach wielkanocnych.

       

      INFORMACJA dla rodziców dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli, w których odbędzie się strajk

      Przypominamy, że zgodnie z przepisami zaistnienie okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, jest usprawiedliwioną nieobecnością pracownika w pracy. Stanowi tak § 3 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1632). Dowodem usprawiedliwiającym nieobecność w pracy z tego powodu jest oświadczenie pracownika. Należy pamiętać, że pracownik powinien uprzedzić pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, jeżeli przyczyna tej nieobecności jest z góry wiadoma lub możliwa do przewidzenia (przyczyną nieobecności może być ogłoszenie strajku w przedszkolu/szkole, do którego/której uczęszcza dziecko pracownika). O nieobecności z takiej przyczyny i przewidywanej długości tej nieobecności, pracownik jest obowiązany zawiadomić pracodawcę niezwłocznie, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy. Jeżeli obowiązujący u danego pracodawcy regulamin pracy lub układ zbiorowy pracy nie określa sposobu zawiadomienia pracodawcy o przyczynie nieobecności pracownika w pracy, zawiadomienia tego pracownik dokonuje osobiście lub przez inną osobę, telefonicznie lub za pośrednictwem innego środka łączności albo drogą pocztową, przy czym za datę zawiadomienia uważa się wtedy datę stempla pocztowego. Niedotrzymanie terminu może być usprawiedliwione szczególnymi okolicznościami uniemożliwiającymi terminowe dopełnienie przez pracownika obowiązku określonego w tym przepisie, zwłaszcza jego obłożną chorobą połączoną z brakiem lub nieobecnością domowników albo innym zdarzeniem losowym. Okres usprawiedliwionej nieobecności rodzica w pracy z powodu zamknięcia przedszkola lub szkoły, jest okresem, za który pracownik otrzymuje zasiłek opiekuńczy. Wynika to z treści art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity: Dz. U. Z 2017 r., poz. 1368 ze zm.). Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, w tym przypadku nie dłużej jednak niż przez okres 60 dni w roku kalendarzowym. Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku (art. 35 ust. 1 ustawy). Powyższe uprawnienie przysługuje rodzicom, współmałżonkowi albo współmałżonce rodzica oraz osobom, które przysposobiły dziecko lub przyjęły na wychowanie i utrzymanie. Uprawnienie do zasiłku nie przysługuje jednak, gdy inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, mogą zapewnić dziecku opiekę.

    • Dzień liczby PI
     • Dzień liczby PI

     • 14 marca uczniowie naszej szkoły obchodzili Międzynarodowy Dzień Liczby Pi. Data ta nie jest przypadkowa, ponieważ według amerykańskiej wersji zapisu daty 14 marca, to nic innego jak 3,14, czyli zaokrąglenie liczby Pi do dwóch miejsc po przecinku. Uczniowie bardzo chętnie zaangażowali się w świętowanie tego dnia. Uczeń klasy VIII, Filip Cieśla przygotował prezentację, w której przybliżył znaczenie liczby Pi młodszym kolegom i koleżankom. Uczniowie przygotowali słodki poczęstunek ściśle związany z magiczną liczbą. Ponadto uczniowie mieli możliwość wzięcia udziału w konkursie na zapamiętanie jak największej liczby cyfr po przecinku oraz na najbardziej precyzyjne wyliczenie wartości liczby Pi.

      Najwięcej liczb po przecinku zapamiętała uczennica klasy VI - Joanna Ziółkowska.
      Pierwsze miejsce w najbardziej precyzyjnym obliczeniu wartości liczby Pi przypadło uczennicom również klasy VI - Roksanie Piechockiej i Joannie Ziółkowskiej.

      Także najmłodsze klasy miały swój wkład w świętowanie wykonując galerię rysunków.
      Dzień pełen atrakcji zwieńczyło wspólne zdjęcie przedstawiające Liczbę Pi.

       

      Wiersz o liczbie PI

      3,14 - Recytuje raźnie.

      1592- Umiem w raz dwa.

      653- Trudno już się na to patrzy.

      5- Już tracę na to chęć.

      897- Zgubił się w tym nie jeden.

      932-Praca to mozolna.

      38-Czuje się jakbym był łosiem.

      46-Nie da się tego już znieść.26- mógłbym tak dalej pleść bez końca, ponieważ pi to liczba nieskończona.
      [Rutkowski Jakub, klasa VI]

       

      Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Dzień liczby PI.

    • DRZWI OTWARTE 9 marca 2019
     • DRZWI OTWARTE 9 marca 2019

     • Serdecznie zapraszamy  na "drzwi otwarte", które odbędą się w Szkole Podstawowej w Węglewie, dnia 9 marca 2019 r. w godzinach 10.00-12.00.

       

    • WEŹ NIE TRUJ !
     • WEŹ NIE TRUJ !

     • SZANOWNI  PAŃSTWO

       

      Zapraszamy na warsztaty informacyjne

      o zanieczyszczeniu powietrza 11.02.2019 r.

      o godz 16:30

      w Pobiedziskim Ośrodku Kultury

      -ul.Kostrzyńska 21 w Pobiedziskach.

       

       

       

    • XIII Gminny Konkurs Piosenki Patriotycznej
     • XIII Gminny Konkurs Piosenki Patriotycznej

     • XIII  Gminny Konkurs Piosenki  -   PIOSENKA  PATRIOTYCZNA

      WĘGLEWO 2018

      Dnia 19 listopada bieżącego roku w Szkole Podstawowej im. prof. Józefa Kostrzewskiego w Węglewie odbył się XIII  Gminny Konkurs Piosenki.

      Tematem przewodnim tegorocznych zmagań była  Piosenka  patriotyczna.

      Uczniowie ze szkół podstawowych z terenu gminy Pobiedziska rywalizowali i prezentowali swoje utwory w dwóch kategoriach wiekowych.

      Laureaci w kategorii klas I – IV

      AMELIA  STELMASZEWSKA

      MAURYCY  JAROSZ 

      ZOFIA KANIEWSKA

      WIKTORIA  PAŁASZ

      MARIANNA  KOWALSKA

      Kategoria klas V-VIII

      KAMIL  NALIŃSKI

      KAROLINA  SIERZCHUŁA   

       EMILIA  CIEŚLA

      JADWIGA  ŻYMEŁKA   

      POLA  MAZUREK  

      Organizatorzy dziękują sponsorom za hojność i pomoc w zakupie nagród oraz w oprawie całego konkursu: Firmie TIP – TOPOL w Pobiedziskach, Pobiedzisko - Goślińskiemu Bankowi Spółdzielczemu oraz Urzędowi Miasta i Gminy Pobiedziska.

      Zdjęcia w galerii XIII Gminny Konkurs Piosenki Patriotycznej.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa w Węglewie im. prof. Józefa Kostrzewskiego
   • 061 8177 046
   • Szkoła Podstawowa w Węglewie im. prof. J. Kostrzewskiego, 62-010 Pobiedziska Poland
   • http://spweglewo.biposwiata.pl Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Prof. Józefa Kostrzewskiego w Węglewie tel: 618177046, e-mail: szkolaweglewo@wp.pl 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej im. Prof. Józefa Kostrzewskiego w Węglewie możliwy jest pod numerem tel. 618177046. 3. Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108). Podstawą legalności przetwarzania są cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (realizacja statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce). 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe Pana/Pani będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa. 6. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody – nie obowiązuje, jeśli dane przetwarzane są na podstawie przepisów prawa. 7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
  • Logowanie