• Konkursy przedmiotowe 2020/2021

    1. Konkurs na najciekawszą ozdobę świąteczną

      1. TEMATYKA : wykonanie dowolną techniką najciekawszej ozdoby świątecznej
      2. ZASADY KONKURSU :
      - technika pracy dowolna – różne formy plastyczne
      - w konkursie może wziąć udział dowolna ilość osób z każdej klasy
      -  każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę
      -  prace należy opatrzyć  metryczką zawierającą : imię i nazwisko autora oraz klasę
       - zdjęcia prac ( min 2 z różnych stron) wysyłamy na Librusie, Messengerem lub na email: marta.k1@02.pl do dnia 19.12.2020r. do
        p. Marty Pałasz

        - prace zostają do wglądu
       3.KRYTERIA OCENIANIA :

      -      oryginalność pomysłu
      -      walory artystyczne 
      -      estetyka wykonania
      -      prace oceniane będą w dwóch grupach wiekowych kl. 0-3 oraz 4-8

     OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WRĘCZENIE NAGRÓD 20.01.2021r. (w przypadku przedłużenia nauki zdalnej zostanie podany nowy termin).

     Organizator :

      mgr Marta Pałasz

     
    2. Mistrz Klawiatury - KONKURS PRZENIESIONY. TERMIN PODAMY WKRÓTCE.
    I. Konkurs organizowany jest przez nauczyciela informatyki, Panią Natalię Łagodzińską w Szkole Podstawowej w Węglewie.
    II. Konkurs odbędzie się w ostatnim tygodniu października, na lekcjach informatyki.
    III. W konkursie biorą udział wszyscy uczniowie klas 4-8.
    IV. Celem konkursu jest:
       a) rozwijanie zainteresowań informatycznych,
       b) doskonalenie techniki sprawnego pisania na klawiaturze,
       c) ćwiczenie poprawności pisania na klawiaturze,
       d) rozwijanie zdrowej rywalizacji między uczniami.
    V. Prawidłość przebiegu konkursu nadzoruje nauczyciel informatyki.
    VI. Konkurs będzie polegał na uzyskaniu najszybszego czasu w przepisaniu przygotowanego tekstu. Uczeń może podejść do testu dwa razy.
    VII. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.
    VIII. W sprawach spornych ostateczną decyzję podejmie nauczyciel przeprowadzający konkurs.
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa w Węglewie im. prof. Józefa Kostrzewskiego
   • szkolaweglewo@wp.pl
   • 061 8177 046
   • Szkoła Podstawowa w Węglewie im. prof. J. Kostrzewskiego, 62-010 Pobiedziska
   • http://spweglewo.biposwiata.pl Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Prof. Józefa Kostrzewskiego w Węglewie tel: 618177046, e-mail: szkolaweglewo@wp.pl 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej im. Prof. Józefa Kostrzewskiego w Węglewie możliwy jest pod numerem tel. 618177046. 3. Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108). Podstawą legalności przetwarzania są cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (realizacja statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce). 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe Pana/Pani będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa. 6. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody – nie obowiązuje, jeśli dane przetwarzane są na podstawie przepisów prawa. 7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 • Galeria zdjęć

   brak danych