• Edukacja włączająca

    • Jesteśmy szkołą otwartą i przyjazną dla każdego dziecka. W szkole funkcjonują oddziały  ogólnodostępne, do których uczęszczają również uczniowie posiadający orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o specjalnych potrzebach edukacyjnych.Zapewniamy osiąganie jak najwyższego poziomu edukacyjnego przez uczniów realizowanego w ciepłej i przyjaznej atmosferze. Dobieramy metody i formy pracy indywidualnie do potrzeb każdego dziecka. Umożliwia nam to praca w klasach liczących do piętnaściorga uczniów. Zapewniamy wysoki poziom nauczania, dając uczniowi możliwość samodzielnego zdobywania wiedzy, gwarantując przy tym pomoc wysoko wykwalifikowanych nauczycieli.

                 Jako priorytet stawiamy sobie zindywidualizowane podejście nauczycieli, zarówno wobec uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych, jak również wobec uczniów zdolnych.  Klasa integracyjna na tle społeczności szkolnej jest klasą podobną do innych, a jednocześnie wyróżniającą się pod wieloma względami. Konsoliduje uczniów i nauczycieli do realizacji nowych interdyscyplinarnych zadań. Klasa taka jest miejscem, gdzie uczy się tolerancji, otwartości i szacunku dla drugiego człowieka, gdzie każdy uczeń odnosi sukcesy i ma prawo popełniać błędy.

      

      EWALUACJA ZEWNĘTRZNA SZKOŁY PRZEZ  KURATORIUM  OŚWIATY W POZNANIU

      

     W naszej szkole badanie zostało zrealizowane  przez wizytatorów Kuratorium Oświaty w Poznaniu

     w dniach 14-03-2014 - 27-03-2014.  Badaniem objęto dwa obszary:

      

     •   Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych.        W tym obszarze Nasza Szkolą osiągnęła    poziom B , co oznacza wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę
     • Zarzadzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi. W tym obszarze nasza szkoła osiągnęła poziom A-     oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę.

      

      

      

     DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

      

     W roku szkolnym 2014/2015  praca szkoły została zweryfikowana poprzez sprawdzian zewnętrzny, który pisali uczniowie  klasy VI.  Najlepsi uczniowie  z częśi matematyczno-polonistycznejuzyskali maksymalną ilość punktów 41 (na 41 możliwych), a z języka angielskiego 38 punktów ( na 40 możliwych do zdobycia).

     Średnia uzyskana na sprawdzianie przez klasę szóstą jest powyżej średniej gminy, powiatu i województwa.

      

      

     Dwoje uczniów naszej szkoły znalazło się wśród 21 najlepszych matematyków Województwa Wielkopolskiego, zostali oni laureatami Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego orgganizowanego przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

      

     Od kilku lat nasi uczniowie odnoszą sukcesy poza szkołą uczestnicząc w Konkursie Wiedzy o Wielkopolsce, którego pomysłodawcą jest Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski oraz w konkursach recytatorskich organizowanych przez OKiS w Pobiedziskach.   Także i u nas, w Węglewie, dzieci mają możliwość rywalizowania ze swoimi kolegami z innych szkół podstawowych podczas Gminnego Konkursu Piosenki Dziecięcej.

     Konkursy w poszczególnych latach miały swoją specyfikę i tematykę:

     • 2006 – tematyka nie była określona, dzieci śpiewały piosenkę dowolnie wybraną
     • 2007 – piosenka turystyczna i rajdowa
     • 2008 –  edycja odbyła się pod hasłem Moja rodzina i ja
     • 2009 –  edycja przebiegała pod hasłem Zwierzęta nasi przyjaciele
     • 2010 –  Cztery pory roku w piosence
     • 2011 – Z bajką przez świat.
     • 2012- Piosenka ekologiczna
     • 2013- Witaminy i zdrowie
     • 2014-Raz na ludowo
     • 2015-Piosenka harcerska
     • 2016-Piosenka patriotyczna
     • 201Piosenka turystyczna
     • 2018 Piosenka patriotyczna

      

      

      

      

      

      


     .

      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa w Węglewie im. prof. Józefa Kostrzewskiego
   • szkolaweglewo@wp.pl
   • 061 8177 046
   • Szkoła Podstawowa w Węglewie im. prof. J. Kostrzewskiego, 62-010 Pobiedziska Poland
   • http://spweglewo.biposwiata.pl Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Prof. Józefa Kostrzewskiego w Węglewie tel: 618177046, e-mail: szkolaweglewo@wp.pl 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej im. Prof. Józefa Kostrzewskiego w Węglewie możliwy jest pod numerem tel. 618177046. 3. Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108). Podstawą legalności przetwarzania są cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (realizacja statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce). 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe Pana/Pani będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa. 6. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody – nie obowiązuje, jeśli dane przetwarzane są na podstawie przepisów prawa. 7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
  • Logowanie