Nawigacja

Dla rodziców

Prawa ucznia

 

Prawa ucznia wynikające z Ustawy o systemie oświaty

 • prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
 • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu
 • prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań
 • prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,
 • prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,
 • prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu
 • prawo ucznia do dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do jego możliwości,
 • prawo ucznia do korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • prawo ucznia do specjalnych form pracy dydaktycznej ,
 • prawo uczniów niepełnosprawnych lub niedostosowanych społecznie do pobierania nauki we wszystkich typach szkół, zgodnie z indywidualnymi potrzebami i predyspozycjami ,
 • prawo uczniów niepełnosprawnych do zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych,
 • prawo uczniów szczególnie uzdolnionych do indywidualnych programów nauczania,
 • prawo uczniów do powszechnego dostępu do szkół, których ukończenie umożliwia dalsze kształcenie w szkołach wyższych,
 • prawo uczniów do równych warunków kształcenia (zacieranie różnic pomiędzy różnymi regionami kraju),
 • prawo uczniów do bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,
 • prawo uczniów do opieki przyznawanej uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej,
 • prawo uczniów do zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych rozwijających ich zainteresowania i uzdolnienia.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa w Węglewie im. prof. Józefa Kostrzewskiego
  Szkoła Podstawowa w Węglewie im. prof. J. Kostrzewskiego, 62-010 Pobiedziska
 • 061 8177 046

Galeria zdjęć