Nawigacja

Dla rodziców

Ewaluacja pracy szkoły

 

Ewaluacja zewnętrzna polega na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania szkoły w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa:

1. Szkoła lub placówka realizuje koncepcje pracy ukierunkowana na rozwój uczniów.

2. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.

3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

4. Uczniowie są aktywni.

5. Respektowane są normy społeczne.

6. Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.

7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.

8. Promowana jest wartość edukacji.

9. Rodzice są partnerami szkoły lub placówki.

10. Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju.

11. Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych.

12. Zarzadzanie szkoła lub placówka służy jej rozwojowi.

 

Ewaluacja  na celu ustalenie poziomu spełniania przez szkołę wymagań zawartych w rozporządzeniu

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7.10.2009r. wraz ze zmianami z dnia 10.05.2013r. Szkoła może spełniać te wymagania na pięciu poziomach:

 

Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę.

 Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę.

 Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę.

Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę.

Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę

 

 

W naszej szkole badanie zostało zrealizowane w dniach 14-03-2014 - 27-03-2014

 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji, w skład którego weszli: Renata Pawlak i Izabela Liebert-Jędroszkowiak.

Badaniem objęto 37 rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 12 nauczycieli (ankieta i wywiad grupowy). Przeprowadzono wywiad indywidualny

z dyrektorem placówki, grupowy z przedstawicielami samorządu lokalnego i partnerów szkoły, grupowy z pracownikami niepedagogicznymi, a także obserwacje 6 lekcji, placówki i analizę dokumentacji. Na podstawie

zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje podstawowe obszary działania szkoły

lub placówki.

 

Poziom spełniania wymagań przez naszą szkołę

 

 

 

 

 

 

 

Wnioski

 

1. Wyniki sprawdzianu zewnętrznego i ewaluacji wewnętrznej podlegają systemowej analizie, służącej do formułowania i wdrażania do realizacji wniosków i rekomendacji.

2. Nauczyciele na podstawie wyników badań zewnętrznych i poddawaniu ewaluacji swojej pracy, podejmują liczne inicjatywy mające na celu podniesienie efektywności kształcenia i zwiększenie aktywności uczniów.

3. Oferta edukacyjna szkoły ulega modyfikacjom wynikającym z wniosków z ewaluacji wewnętrznej i nadzoru pedagogicznego.

4. Skuteczne zarządzanie szkołą w zakresie współpracy ze środowiskiem lokalnym i rodzicami, sprzyja udziałowi uczniów w różnych projektach edukacyjnych, sportowych i konkursach. Dzięki temu rozwijają oni swoje pasje i umiejętności, np. w ramach projektów "Tropiciele", "Moja wieś, moje dziedzictwo", w ramach działalności koła szachowego oraz biorąc udział w konkursie Wiedzy o Wielkopolsce.

5. Nauczyciele podnoszą swoje kompetencje zawodowe zgodnie z potrzebami uczniów, biorąc udział w różnych

formach doskonalenia oraz poprzez samokształcenie

 

 

Z całym raportem możecie się Państwo zapoznać  na platformie internetowej www.npseo.pl

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Węglewie im. prof. Józefa Kostrzewskiego
    Szkoła Podstawowa w Węglewie im. prof. J. Kostrzewskiego, 62-010 Pobiedziska
  • 061 8177 046

Galeria zdjęć