Nawigacja

Dla rodziców

WSO dla uczniów niepeł. intel. w stopniu umiark.

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

DLA UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE W STOPNIU UMIARKOWANYM

 

 

Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na określeniu przez nauczycieli i specjalistów wspierających rozwój dziecka poziomu i postępów na miarę ich możliwości rozwojowych w stosunku do wymagań podstawy programowej oraz na formułowaniu oceny opisowej.

I Ocenie podlega zasób wiadomości i umiejętności życiowych, wkład pracy, wysiłek i zaangażowanie w zakresie: funkcjonowania w środowisku, plastyki, techniki, muzyki i wychowania fizycznego.

II Cele wewnątrzszkolnego systemu oceniania.

1. Wewnątrzszkolny system służy rozpoznawaniu przez nauczycieli i specjalistów  poziomu rozwoju ucznia i postępów na każdym etapie edukacyjnym.

2. Uwzględnia potrzeby, możliwości i własne tempo rozwoju dziecka.

3. Dostarcza rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach.

III Ogólne zasady funkcjonowania wewnątrzszkolnego systemu oceniania.

1. Uczniowie niepełnosprawni intelektualnie nie podlegają zasadom oceniania, klasyfikowania i promowania stosowanym w szkolnictwie ogólnodostępnym.

2. W ocenianiu stosuje się indywidualną ocenę opisową uwzględniającą efekty rozwoju we wszystkich sferach: psychicznej, fizycznej i emocjonalnej, a także wskazującą tok dalszego postępowania i oddziaływania na dziecko.

3. System oceniania uwzględnia trzy podstawowe funkcje oceny:

 • motywującą czyli wspierającą
 •  informującą czyli diagnostyczną
 • instruktażowo – korekcyjną czyli doradczą.

4. Ocenianie opisowe oraz wytyczanie kierunków oddziaływań dokonuje zespół osób pracujących z danymi uczniami.

IV Oceniając słownie lub opisowo nauczyciel stara się, aby ocena:

 • uwzględniała postęp na miarę możliwości dziecka,
 •  wskazywała wkład pracy, wysiłek, zaangażowanie,
 •  dotyczyła sytuacji, zachowania, nie zaś dziecka jako osoby,
 •  angażowała do samooceny,

V Kryteria oceniania uczniów.

W szkole stosowane są następujące rodzaje ocen:

1. Ocena opisowa (adresatem są rodzice) według dowolnie wybranego przez nauczyciela wzorca.

2. Ocena słowna adresowana do ucznia w trakcie prowadzonych zajęć w najbardziej odpowiednim momencie:

 • Ocena niezaplanowana, spontaniczna, połączona z gestem, uśmiechem,
 • Ocena o charakterze wspierającym, zachęcającym do kontynuowania pracy,wsparta radą bądź wskazówką, uznaniem.

3. Ocena symboliczna w postaci znaczków, stempli oraz różnego rodzaju kodu ilustrującego tzw. „wyrazy uznania”.

Podczas zajęć, ćwiczeń i innych prac uczniowie otrzymują ocenę w formie symbolu i tak słoneczko uśmiechnięte oznacza wspaniale, słoneczko smutne – postaraj się.

5. Ocena opisowa semestralna i końcoworoczna:

a) Za okres I i II semestru nauczyciele przygotowują ocenę opisową w stosunku do każdego ucznia.

 • W klasach I-III ocena opisowa ogólna obejmująca zasób wiadomości i umiejętności życiowych
 • W klasach IV-VI ocena opisowa z zakresu funkcjonowania w środowisku, plastyki, muzyki, techniki, wychowania fizycznego

b) Ocena z zachowania jest oceną opisową i uwzględnia:

 • funkcjonowanie ucznia w środowisku klasowym i szkolnym,
 • przestrzeganie zasad współżycia w zespole.

VI Tryb oceniania

Ocenę opisową dokonuje się dwa razy w roku szkolnym na posiedzeniu Rady Pedagogicznej. Zasady oceniania z religii regulują osobne przepisy. Ocenę z zachowania ustala nauczyciel – wychowawca i nauczyciel wspomagający. Bierze pod uwagę również opinię o uczniu innych nauczycieli i pracowników szkoły. Uwzględnia aktualny stan emocjonalny ucznia niezależny od jego woli wynikający z deficytów w rozwoju emocjonalnym.

 

VII Procedura wydłużenia etapu edukacyjnego

Podstawa prawna : Rozporządzenie MENiS z dnia 12 lutego 2002 r w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. (Dz.U. 2002r. nr.15 poz.142, § 3 ust.7 ), zmiany z dnia 28.01.2008 r.

 1. Klasowy zespół nauczycieli na podstawie szczegółowej analizy osiągnięć edukacyjnych ucznia przeprowadza diagnozę o postępach ucznia, w której określa argumenty uzasadniające wydłużenie etapu edukacyjnego.
 2. Do diagnozy klasowego zespołu nauczycielskiego może być dołączona Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
 3. W celu wydłużenia uczniowi etapu edukacyjnego potrzebna jest pisemna zgoda rodzica lub prawnego opiekuna.
 4. Przewodniczący klasowego zespołu nauczycielskiego przedstawia Radzie Pedagogicznej wniosek o przedłużenie etapu edukacyjnego. Rada Pedagogiczna opiniuje wniosek w drodze uchwały. Uchwała musi być podjęta najpóźniej do końca lutego roku poprzedzającego ostatni rok nauki w danej szkole.
 5. Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej dyrektor najpóźniej do końca lutego roku poprzedzającego ostatni rok nauki w danej szkole wydaje decyzję administracyjną o wydłużeniu etapu edukacyjnego i uwzględnia zmiany w arkuszu organizacyjnym na następny rok szkolny.
 6. Uczniowi, któremu wydłużono etap edukacyjny nie wydaje się promocyjnego lub końcowego świadectwa szkolnego, a treści programowe powinny być proporcjonalnie rozłożone na czas, na który został wydłużony etap edukacyjny.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa w Węglewie im. prof. Józefa Kostrzewskiego
  Szkoła Podstawowa w Węglewie im. prof. J. Kostrzewskiego, 62-010 Pobiedziska
 • 061 8177 046

Galeria zdjęć