• Karta zgłoszenia do świetlicy

    • KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
     w roku szkolnym 2021/2022

                                         SZKOŁA PODSTAWOWA IM.PROF.J.KOSTRZEWSKIEGO

      

     I. DANE OSOBOWE

     Imię i nazwisko dziecka.........................................................................................................................klasa ……….

     Imiona i nazwisko rodziców/opiekunów ……………………………………………………………………………….............................................................

     Telefony kontaktowe z rodzicami/opiekunami………………………………/…....................………………………

     II. Uzasadnienie:

     Powód ubiegania się o przyjęcie dziecka do świetlicy:

     ………………………………………………………………………………………………………..………………

     ……………………………………………………………………………………………………..…………………

     Deklarowane godziny pobytu dziecka w świetlicy:

     -rano-6.30-7.30

     -I odwóz: do godz.14.00

     -II odwóz: do godz.15.15

      

      

     III. WAŻNE INFORMACJE O ZDROWIU DZIECKA (choroby, alergie, zażywane na stałe leki)

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

     …………………………………………………………………………………………………………………………

     III. INFORMACJE O ODBIERANIU DZIECKA ZE ŚWIETLICY

     a)

     Oświadczamy, że będziemy odbierać dziecko osobiście.

     lub

     Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na opuszczenie przez nasze dziecko świetlicy szkolnej o godz. ………….. i samodzielny powrót do domu[1]

     Podpisy rodziców (opiekunów)

     …………………………………………………

     …………………………………………………

     Podpisy rodziców (opiekunów)

     …………………………………………………………..

     …………………………………………………………..

      

      

      

      

      

      

      

     b) Upoważniam niżej wymienione  osoby do odbioru mojego dziecka ze świetlicy szkolnej:

     Imię i nazwisko

     Stopień

     pokrewieństwa

     Nr telefonu

     kontaktowego

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Jednorazowe upoważnienia czy zezwolenia należy przekazywać nauczycielowi świetlicy w formie pisemnej (na kartce lub w e-dzienniczku dziecka).

     Jednocześnie przyjmujemy do wiadomości, że szkoła nie odpowiada za bezpieczeństwo dziecka pozostającego na jej terenie w miejscach nie objętych opieką nauczyciela oraz poza godzinami pracy nauczycieli i wychowawców.

     Podpisy rodziców

      

     .........................................................

     ……………………..…………………

      

      

     Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem świetlicy

     Podpisy rodziców

      

     .........................................................

     ……………………..…………………

      


     [1] Jednocześnie informuję, że ponoszę pełną odpowiedzialność za samodzielny powrót dziecka do domu (nie dotyczy dzieci, które nie ukończyły siedmiu lat).

      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa w Węglewie im. prof. Józefa Kostrzewskiego
   • szkolaweglewo@wp.pl
   • 061 8177 046
   • Szkoła Podstawowa w Węglewie im. prof. J. Kostrzewskiego, 62-010 Pobiedziska Poland
   • http://spweglewo.biposwiata.pl Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Prof. Józefa Kostrzewskiego w Węglewie tel: 618177046, e-mail: szkolaweglewo@wp.pl 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej im. Prof. Józefa Kostrzewskiego w Węglewie możliwy jest pod numerem tel. 618177046. 3. Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108). Podstawą legalności przetwarzania są cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (realizacja statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce). 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe Pana/Pani będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa. 6. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody – nie obowiązuje, jeśli dane przetwarzane są na podstawie przepisów prawa. 7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
  • Logowanie