• Regulamin świetlicy szkolnej

    • Regulamin  świetlicy szkolnej działającej w Szkole Podstawowej  w  Węglewie    

      

     Na podstawie:

     • art. 67 ust.1 pkt.3 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);
     • § 7 Rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. Nr 61, poz.624 z 2001 r. z późn. zm.);
     •  Statutu Szkoły Podstawowej w Węglewie

      

     § 1

     Postanowienia ogólne

     1. Świetlica jest zorganizowana dla uczniów Szkoły Podstawowej w Węglewie, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy swoich rodziców (opiekunów), organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia im opieki                    w szkole.
     2. Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i zadań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz programie wychowawczym.
     3. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy świetlicy.
     4. Pracownikami świetlicy są nauczyciele-wychowawcy świetlicy.
     5. Świetlica zorganizowana jest w Sali nr5/6.
     6. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innych miejscach niż sala świetlicowa.
     7. Wychowankowie świetlicy korzystają z szatni przydzielonych dla odpowiednich oddziałów.
     8. Każdy wychowanek świetlicy, uczeń przebywający czasowo w świetlicy oraz każdy uczestnik zajęć, imprez, konkursów świetlicowych jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu świetlicy. 

     § 2 

     Cele i zadania

     1. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie wychowankom zorganizowanej opieki wychowawczej przed i po zakończonych obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, zajęciach pozalekcyjnych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji.
     2. Do zadań świetlicy należy w szczególności:
      1. Organizowanie pomocy w nauce.
      2. Organizowanie gier i zabaw ruchowych .
      3. Organizowanie zajęć mających na celu ujawnienie i rozwijanie zainteresowań.
      4. Upowszechnienie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia.
      5. Współpraca z rodzicami (opiekunami) i nauczycielami wychowanków.
     3. Oprócz wymienionych zadań świetlica może organizować zajęcia dla dzieci nie będących wychowankami świetlicy

     § 3 

     Organizacja pracy w świetlicy

     1. Czas pracy świetlicy trwa od godziny 6:30 do godziny 7:30, od 11:25 - 15:15.
     2. Świetlica jest czynna w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze w szkole zgodnie z ustaleniem dyrektora szkoły.
     3. Do świetlicy przyjmowane są dzieci na dany rok szkolny na podstawie kart zgłoszeń składanych przez rodziców (opiekunów).
     4. Zapisy do świetlicy odbywają się od pierwszego dnia roku szkolnego do pierwszego zebrania z rodzicami w danym roku szkolnym.
     5. W miarę potrzeb rodziców (opiekunów) i możliwości szkoły zapisanie dziecka do świetlicy jest możliwe od września do czerwca danego roku szkolnego.
     6. Kwalifikacji i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonują wychowawcy świetlicy na podstawie kart zgłoszeń.
     7. Liczba uczniów w grupie wychowawczej podczas zajęć prowadzonych przez jednego nauczyciela nie powinna przekraczać 25 wychowanków.
     8. W świetlicy mogą być prowadzone zajęcia plastyczne, techniczne, muzyczne, czytelnicze, teatralne, żywego słowa, ruchowe i rekreacyjne, dydaktyczne i inne.
     9. Plan dnia jest określony w ramowym rozkładzie dnia.
     10. Wychowawca dostosowuje rodzaj aktywności i propozycje działań wychowanków zależnie m.in. od bieżących warunków organizacyjnych, liczebności grupy wychowawczej, pogody i dostępności pomieszczeń szkoły.
     11. Odzwierciedleniem zrealizowanych działań opiekuńczo-wychowawczych w danym dniu są zapisy w dzienniku zajęć świetlicy.

     § 4
      

     Prawa i obowiązki wychowanków świetlicy

     1. Dziecko uczęszczające do świetlicy szkolnej (wychowanek świetlicy) ma prawo do:
      1. Opieki wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej
      2. Zapewnienia warunków bezpieczeństwa podczas zajęć organizowanych na terenie świetlicy i poza nią
      3. Pomocy w nauce
      4. Życzliwego i podmiotowego traktowania
      5. Korzystania z udostępnionych pomocy dydaktycznych, książek, czasopism, gier, zabawek, przyborów i sprzętu będącego na wyposażeniu świetlicy
      6. Poszanowania swojej własności
     2. Higienicznych warunków przebywania w świetlicy.
     3. Dziecko uczęszczające do świetlicy szkolnej (wychowanek świetlicy) zobowiązany jest do:
      1. Przestrzegania ustaleń zawartych w regulaminie świetlicy
      2. Dbania o bezpieczeństwo swoje i innych
      3. Respektowania poleceń nauczyciela

     § 5
      

     Prawa i obowiązki rodziców (opiekunów) dzieci uczęszczających do świetlicy

     1. Rodzice (opiekunowie) uczniów Szkoły Podstawowej w Węglewie mają prawo zapisać swoje dziecko do świetlicy jeśli musi ono dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy swoich rodziców (opiekunów), organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia im opieki w szkole.
     2. Rodzice (opiekunowie) mają prawo w dowolnym czasie roku szkolnego zrezygnować z opieki świetlicy informując o swojej decyzji wychowawców świetlicy.
     3. Rodzice (opiekunowie) mają prawo do uzyskania informacji o pobycie i funkcjonowaniu dziecka w świetlicy.
     4. Współpraca wychowawców świetlicy z rodzicami (opiekunami) realizowana jest w formie bezpośredniej rozmowy, rozmowy telefonicznej, pisemnej informacji lub informacji przekazanej za pośrednictwem wychowawcy.
     5. Rodzice (opiekunowie) mają prawo wydać pisemną zgodę na samodzielne opuszczenie przez dziecko świetlicy w określonym czasie lub pisemnie upoważnić inną osobę do odbioru dziecka ze świetlicy, jednocześnie przejmując odpowiedzialność za dziecko po opuszczeniu świetlicy.
     6. Rodzice (opiekunowie) są zobowiązani do przestrzegania godzin pracy świetlicy; przekazania swojego dziecka pod opiekę wychowawcy świetlicy od godz. 7:20 i odebrania do godz. 15:20.
     7. Rodzice (opiekunowie) są zobowiązani do respektowania regulaminu świetlicy.
       

     § 6
      

     Zadania nauczyciela - wychowawcy świetlicy

     1. Wychowawca w świetlicy szkolnej:
      1. Prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy.
      2. Odpowiada za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.
      3. Dzieciom będącym pod jego opieką zapewnia pomoc w odrabianiu lekcji, możliwość udziału w zajęciach tematycznych .
      4. Przestrzega ustaleń zawartych w Regulaminie świetlicy
      5. Bierze udział w opracowaniu: rocznego plany pracy świetlicy, Regulaminu świetlicy, sprawozdań z działalności świetlicy
      6. Realizuje roczny plan pracy świetlicy, z uwzględnieniem ramowego rozkładu dnia, prowadzi zajęcia z dziećmi
      7. Dba o aktualny i atrakcyjny wygląd świetlicy
      8. Systematycznie prowadzi dziennik zajęć świetlicy
      9. Przestrzega dyscypliny pracy
      10. Sumiennie wypełnia obowiązki
      11. Zapoznaje uczniów z regulaminem świetlicy i zasadami zachowania oraz monitoruje ich przestrzeganie
      12. Uzgadnia z przełożonymi potrzeby materialne świetlicy
      13. Prowadzi listę obecności dzieci na zajęciach.

             

     § 7

     Powierzanie opiece i odbieranie

     1. Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które zostały powierzone jego opiece czyli przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej same przed lub po zakończonych obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, zajęciach pozalekcyjnych.
     2. Po przyjściu do świetlicy dziecko zgłasza swoje przybycie. Tak samo postępuje w przypadku odbioru przez rodziców lub osoby upoważnione oraz kiedy wychodzi samodzielnie ze świetlicy.
     3. Dziecko wychodzi ze świetlicy wyłącznie za wiedzą i zgodą wychowawcy.
     4. Dziecko, które samo wraca do domu ze świetlicy musi mieć pisemną zgodę rodziców (opiekunów). Jeśli jest to informacja w dzienniczku, to wychowawca ma obowiązek ją skserować i przechować w dokumentacji świetlicy.Za dziecko, które za pisemną zgodą rodzica (opiekuna) samo wraca do domu lub jest odbierane przez osobę upoważnioną odpowiada rodzic (opiekun) czyli osoba wydająca zgodę.
     5. W przypadku odbioru dziecka przez osoby inne niż rodzice (opiekunowie) wymagane jest pisemne upoważnienie.
     6. Rodzice (opiekunowie), których dzieci odbierane są przez starsze rodzeństwo wyrażają zgodę i oświadczenia na piśmie o odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci w drodze ze szkoły do domu.
     7. Jednorazowe upoważnienie na odbiór dziecka ze świetlicy wystawia rodzic (opiekun) i musi ono zawierać: imię, nazwisko, nr dowodu osobistego osoby odbierającej dziecko oraz czytelny podpis rodzica (opiekuna).


      § 8

     Sytuacje wyjątkowe

     1. W sytuacji, gdy dziecko zgłasza złe samopoczucie wychowawca świetlicy  przekazuje telefoniczną informację rodzicowi (opiekunowi) ucznia.
     2. Wychowawca zapewnia natychmiastową pomoc dziecku, które uległo wypadkowi.
     3. W przypadku nie odebrania dziecka do godz. 15:20 wychowawca podejmuje następujące działania:
      1. Zapewnia bezpieczeństwo i opiekę dziecku
      2. Kontaktuje się telefonicznie z rodzicami (opiekunami), osobami upoważnionymi do odbioru dziecka
      3. Po wyczerpaniu wszystkich dostępnych możliwości kontaktu z rodzicami (opiekunami)lub osobami upoważnionymi do odbioru dziecka zawiadamia dyrekcję szkoły a następnie policję
      4. Sporządza notatkę na temat zdarzenia i podjętych działań.
     4. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że rodzic (opiekun) lub osoba upoważniona zgłosił się po dziecko w stanie wskazującym na nietrzeźwość lub odurzenie, należy:
      1. Niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły
      2. Nakazać osobie nietrzeźwej lub odurzonej opuszczenie terenu szkoły; w przypadku odmowy powiadomić policję lub straż miejską
      3. Wezwać do szkoły drugiego rodzica lub innego opiekuna dziecka - osobę upoważnioną
      4. Jeżeli wezwanie innego opiekuna jest niemożliwe, należy powiadomić policję lub straż miejską
      5. Wychowawca świetlicy sporządza notatkę na temat zaistniałego zdarzenia i podjętych działań. 

      

     § 9

     Dokumentacja świetlicy

     Dokumentacja świetlicy to:

     1. Regulamin świetlicy.
     2. Roczny plan pracy świetlicy szkolnej.
     3. Ramowy rozkład dnia.
     4. Dzienniki zajęć świetlicy.
     5. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej.
     6. Semestralne sprawozdanie z działalności świetlicy szkolnej.
       

     § 10

     Wyposażenie świetlicy

     1. Pomieszczenia świetlicy zapewniają warunki bezpieczeństwa i higieny pracy.

     2.      Świetlica szkolna jest wyposażona w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne.

     1. Dzieci mają prawo do korzystania z udostępnionego wyposażenia świetlicy.
     2. Wszyscy korzystający z pomieszczeń i wyposażenia świetlicy są zobowiązani do dbałości o mienie szkolne. 

     § 11

     Procedura przyprowadzania i odprowadzania na zajęcia dzieci klasy I-III i grupy przedszkolnej uczęszczających do świetlicy

       1.  Wychowawca klasy I i oddziału przedszkolnego jest zobowiązany do zabrania uczniów na lekcje ze świetlicy  i odprowadzenia ich po lekcjach

     2.    Jeżeli lekcje rozpoczyna lub kończy inny nauczyciel (np. wf, religii, języka angielskiego itd.), jest on również zobowiązany do zabrania uczniów na lekcje i odprowadzenia ich do świetlicy po skończonej lekcji.

       3.  Nauczyciel / wychowawca klasy jest zobowiązany poinformować nauczyciela świetlicy ilu uczniów pozostawia w świetlicy.

      4.   Do zabrania i odprowadzenia uczniów z powrotem do świetlicy są zobowiązane również osoby prowadzące różne zajęcia dodatkowe /kółka, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze , rewalidacyjne, logopedia/.

      

      

      

      

     § 12

     Postanowienia końcowe

     1. Regulamin świetlicy oraz jego zmiany opracowują wychowawcy świetlicy we współpracy z dyrektorem.
     2. Regulamin świetlicy oraz jego zmiany zatwierdza dyrektor szkoły.
     3. Obowiązujący regulamin świetlicy jest dostępny w świetlicy i na stronie www szkoły..
     4. Wszelkie wcześniejsze regulaminy tracą moc z dniem obowiązywania niniejszego regulaminu.
     5. W sprawach nieunormowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmują wychowawcy świetlicy w ramach swoich kompetencji lub dyrektor szkoły.
     6. Załącznikiem Nr 1 do regulaminu jest Kodeks wychowanka świetlicy 

      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa w Węglewie im. prof. Józefa Kostrzewskiego
   • 061 8177 046
   • Szkoła Podstawowa w Węglewie im. prof. J. Kostrzewskiego, 62-010 Pobiedziska Poland
   • http://spweglewo.biposwiata.pl Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Prof. Józefa Kostrzewskiego w Węglewie tel: 618177046, e-mail: szkolaweglewo@wp.pl 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej im. Prof. Józefa Kostrzewskiego w Węglewie możliwy jest pod numerem tel. 618177046. 3. Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108). Podstawą legalności przetwarzania są cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (realizacja statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce). 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe Pana/Pani będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa. 6. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody – nie obowiązuje, jeśli dane przetwarzane są na podstawie przepisów prawa. 7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
  • Logowanie