• Ewaluacja pracy szkoły

    •  

     Ewaluacja zewnętrzna polega na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania szkoły w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa:

     1. Szkoła lub placówka realizuje koncepcje pracy ukierunkowana na rozwój uczniów.

     2. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.

     3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

     4. Uczniowie są aktywni.

     5. Respektowane są normy społeczne.

     6. Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.

     7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.

     8. Promowana jest wartość edukacji.

     9. Rodzice są partnerami szkoły lub placówki.

     10. Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju.

     11. Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

     i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych.

     12. Zarzadzanie szkoła lub placówka służy jej rozwojowi.

      

     Ewaluacja  na celu ustalenie poziomu spełniania przez szkołę wymagań zawartych w rozporządzeniu

     Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7.10.2009r. wraz ze zmianami z dnia 10.05.2013r. Szkoła może spełniać te wymagania na pięciu poziomach:

      

     Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę.

      Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę.

      Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę.

     Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę.

     Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę

      

      

     W naszej szkole badanie zostało zrealizowane w dniach 14-03-2014 - 27-03-2014

      przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji, w skład którego weszli: Renata Pawlak i Izabela Liebert-Jędroszkowiak.

     Badaniem objęto 37 rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 12 nauczycieli (ankieta i wywiad grupowy). Przeprowadzono wywiad indywidualny

     z dyrektorem placówki, grupowy z przedstawicielami samorządu lokalnego i partnerów szkoły, grupowy z pracownikami niepedagogicznymi, a także obserwacje 6 lekcji, placówki i analizę dokumentacji. Na podstawie

     zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje podstawowe obszary działania szkoły

     lub placówki.

      

     Poziom spełniania wymagań przez naszą szkołę

      

      

      

      

      

      

      

     Wnioski

      

     1. Wyniki sprawdzianu zewnętrznego i ewaluacji wewnętrznej podlegają systemowej analizie, służącej do formułowania i wdrażania do realizacji wniosków i rekomendacji.

     2. Nauczyciele na podstawie wyników badań zewnętrznych i poddawaniu ewaluacji swojej pracy, podejmują liczne inicjatywy mające na celu podniesienie efektywności kształcenia i zwiększenie aktywności uczniów.

     3. Oferta edukacyjna szkoły ulega modyfikacjom wynikającym z wniosków z ewaluacji wewnętrznej i nadzoru pedagogicznego.

     4. Skuteczne zarządzanie szkołą w zakresie współpracy ze środowiskiem lokalnym i rodzicami, sprzyja udziałowi uczniów w różnych projektach edukacyjnych, sportowych i konkursach. Dzięki temu rozwijają oni swoje pasje i umiejętności, np. w ramach projektów "Tropiciele", "Moja wieś, moje dziedzictwo", w ramach działalności koła szachowego oraz biorąc udział w konkursie Wiedzy o Wielkopolsce.

     5. Nauczyciele podnoszą swoje kompetencje zawodowe zgodnie z potrzebami uczniów, biorąc udział w różnych

     formach doskonalenia oraz poprzez samokształcenie

      

      

     Z całym raportem możecie się Państwo zapoznać  na platformie internetowej www.npseo.pl

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa w Węglewie im. prof. Józefa Kostrzewskiego
   • szkolaweglewo@wp.pl
   • 061 8177 046
   • Szkoła Podstawowa w Węglewie im. prof. J. Kostrzewskiego, 62-010 Pobiedziska
   • http://spweglewo.biposwiata.pl Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Prof. Józefa Kostrzewskiego w Węglewie tel: 618177046, e-mail: szkolaweglewo@wp.pl 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej im. Prof. Józefa Kostrzewskiego w Węglewie możliwy jest pod numerem tel. 618177046. 3. Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108). Podstawą legalności przetwarzania są cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (realizacja statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce). 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe Pana/Pani będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa. 6. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody – nie obowiązuje, jeśli dane przetwarzane są na podstawie przepisów prawa. 7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 • Galeria zdjęć

   brak danych