Nawigacja

Oferty pracy

nabór na stanowisko urzędnicze


 

Konkurs na stanowisko - główna księgowa, specjalista ds. kadr i płac

 

DYREKTOR  SZKOŁY PODSTAWOWEJ  W WĘGLEWIE

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Główna księgowa, specjalista ds. kadrowych

/nazwa stanowiska pracy/

1. Wymagania niezbędne- ustawowe:

1) ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,
2) ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości,
3) wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
4) posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikat księgowy, wydany na podstawie odrębnych przepisów.

Spełnienie jednego z ww. warunków niezbędnych  predysponuje daną osobą do ubiegania się o stanowisko głównego księgowego w Szkole Podstawowej w Węglewie

2.Wymagania formalne:

1) posiadanie obywatelstwa polskiego;

2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz publicznych.


 

3. Wymagania dodatkowe:

1) Bardzo dobra umiejętność obsługi komputera ( pakiet Office, mile widziana znajomość oprogramowania Vulcan, program SIO)

2) Umiejętność organizacji pracy własnej i zespołu,

3) Otwartość na stosowanie nowych rozwiązań,

4) Umiejętności interpersonalne

 5) znajomość Ustawy "Kodeks pracy", Ustawy " Karta Nauczyciela", ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Rady Ministrów dot. wynagradzania pracowników samorządowych oraz wynagradzania pracowników pedagogicznych, Rozporządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej.

 

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Do obowiązków Głównego Księgowego w Szkole Podstawowej  w Węglewie należy:

 • prowadzenie rachunkowości jednostki,
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 • sporządzanie planów dochodów i wydatków budżetowych oraz działalności pozabudżetowej
 • prowadzenie sprawozdawczości jednostki budżetowej
 • prowadzenie gospodarki finansowej i materiałowej szkoły;
 • dokonywania kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
 • dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

Zakres obowiązków  w zakresie spraw kadrowych i płacowych:

 • prowadzenie akt osobowych pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych,
 • kompletowanie dokumentów związanych z przyjęciem do pracy,
 • sporządzanie dekretów płacowych, przeszeregowań,
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników,
 • prowadzenie dokumentacji oraz rejestrów dot. awansu zawodowego nauczycieli,
 • prowadzenie archiwum w zakresie spraw kadrowych,
 • sporządzanie sprawozdań dot. zatrudnionych pracowników szkoły,

 

5. Wymiar zatrudnienia: 0,5 etatu (0,3księgowość, 0,2 kadry i płace )

6. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny;

2) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

3) oryginał kwestionariusza osobowego;

4) kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje i wykształcenie zawodowe ( poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);

5) kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);

6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska;

 7) oświadczenie o niekaralności o przestępstwo popełnione umyślnie;

 8) Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno-skarbowe;

 9) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;

 

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2002 roku Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458).

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 06.12.2013 roku do godz .13.00 na adres: Szkoła Podstawowa Węglewo 16, 62-010 Pobiedziska w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Węglewie”

Aplikacje, które wpłyną do Szkoły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w Szkole Podstawowej w Węglewie w dniu 06.12.2013 r. o godz. 13.10.

Z regulaminem naboru można się zapoznać w  Szkole Podstawowej w Węglewie  oraz na stronie  www  Szkoły. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 618177046

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu wraz z terminem rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pobiedziska oraz na stronie internetowej Szkoły w zakładce „Oferty pracy” dnia 09.12.2013

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (WWW. pobiedziska. pl)   oraz na stronie  BIP Szkoły i na WWW.spweglewo.edupage.org)  w zakładce „Oferty pracy” i na tablicy informacyjnej szkoły w terminie do dnia 15.12.2013 r.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa w Węglewie im. prof. Józefa Kostrzewskiego
  Szkoła Podstawowa w Węglewie im. prof. J. Kostrzewskiego, 62-010 Pobiedziska
 • 061 8177 046

Galeria zdjęć