• Oświadczenia

    •                                                                                                      ……………………………………

                                                                                                                Miejscowość, data

      

     ………………………….

     Imię i nazwisko

     …………………………..

     …………………………..

     adres

      

      

      

      

      

      

     Oświadczenie

      

     Ja niżej podpisany/a, świadomy/a odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania wynikające z art. 233 k.k. (podanie nieprawdy lub zatajenie nieprawdy) oświadczam, że nie byłem/am karany/a za przestępstwa popełnione umyślnie i nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne, posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni  praw publicznych.

      

      

      

                                                                                       ………………………..

                                                                                 Podpis

                                                                               (odręczny)

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

                                                                                                                     …………………………………

                                                                                                                           Miejscowość, data

     ………………………………

     Imię i nazwisko

      

     ………………………………

      

     ……………………………….

     Adres

      

      

      

      

      

      

      

     Oświadczenie

      

     Ja niżej podpisany/a, świadomy/a odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania oświadczam, że nie byłem/am karany/a za przestępstwa skarbowe popełnione umyślnie, nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne.

      

      

                                                                              

      

                                                                                                         ………………………………………

                                                                         

                                                                                                                                  Podpis

                                                                                                                                                       (odręczny)

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     …............................................................                              …..................................................

     imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie                                                                        miejscowość i data

      

     …............................................................

      

     …............................................................

                              adres zamieszkania

      

      

      

      

      

                                                                           

     OŚWIADCZENIE

      

      

      

      

      

                 Ja niżej podpisany/a, ubiegający/a się – w trybie określonym w art. 6 ustawy z dnia
     21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  (t. j. Dz. U. 2014 r., poz. 1202)
     – o zatrudnienie w Szkole Podstawowej im. prof. Józefa Kostrzewskiego w Węglewie na stanowisku…..............................................................................................

     świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, korzystam z pełni praw publicznych oraz nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

      

      

      

      

      

                                                                                                                   ….............................................................

                                                                                                                           podpis osoby składającej oświadczenie

      

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa w Węglewie im. prof. Józefa Kostrzewskiego
   • szkolaweglewo@wp.pl
   • 061 8177 046
   • Szkoła Podstawowa w Węglewie im. prof. J. Kostrzewskiego, 62-010 Pobiedziska
   • http://spweglewo.biposwiata.pl Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Prof. Józefa Kostrzewskiego w Węglewie tel: 618177046, e-mail: szkolaweglewo@wp.pl 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej im. Prof. Józefa Kostrzewskiego w Węglewie możliwy jest pod numerem tel. 618177046. 3. Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108). Podstawą legalności przetwarzania są cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (realizacja statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce). 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe Pana/Pani będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa. 6. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody – nie obowiązuje, jeśli dane przetwarzane są na podstawie przepisów prawa. 7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
  • Logowanie