• Regulamin zatrudniania nauczycieli

    • Regulamin  naboru nauczycieli

     w Szkole Podstawowej im. prof. Józefa Kostrzewskiego w Węglewie

      

     § 1

      

     1. Celem procedury jest ustalenie zasad zatrudniania na wolnych stanowiskach nauczycielskich

     w Szkole Podstawowej im. prof. Józefa Kostrzewskiego w Węglewie

     w oparciu o otwarty i konkurencyjny nabór.

      

     1. Nauczycielem może być osoba, która spełnia warunki określone w art. 9 ust. 1 Ustawy z dnia 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późniejszymi zmianami).

      

      

     1. Stosowanie niniejszych procedur nie obejmuje:

      

     1. stanowisk obsadzanych na podstawie powierzenia lub skierowania,
     2. nauczycieli zatrudnianych na zastępstwo (dotyczy to zastępstw chorobowych, macierzyńskich i przypadków losowych).
     3. nauczycieli zatrudnianych w wyniku przesunięcia wewnętrznego,
     4. nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy na czas określony,

      

      

     § 2

      

     1. Dyrektor Szkoły zobowiązany jest do stałego monitorowania potrzeb kadrowych                                     i prognozowania mogących wynikać w niedalekiej przyszłości wakatów.
     2. Decyzje o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej podejmuje Dyrektor Szkoły, który określa wymagania w zakresie kwalifikacji i umiejętności kandydatów na stanowisko nauczyciela.
     3. Otwarta rekrutacja i jawny nabór maja na celu pozyskanie najlepszych nauczycieli na wolne stanowiska.

      

      

     § 3

      

     1. Nabór obejmuje:
     1. powołanie Komisji Rekrutacyjnej,
     2. ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko-załącznik Nr1
     3. przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych,
     4. wstępna ocena złożonych dokumentów aplikacyjnych,
     5. ogłoszenie listy kandydatów, którzy spełniają wymogi formalne- Załącznik Nr 2
     6. postępowanie sprawdzające- Załącznik Nr 3

     a)merytoryczna ocena dokumentów aplikacyjnych,

     b)rozmowa kwalifikacyjna,

     1. sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru- Załącznik Nr 4
     2. podjęcie decyzji o zatrudnieniu i podpisaniu umowy o pracę,
     3. ogłoszenie wyników naboru.

      

      

     § 4

      

     1. Komisję Rekrutacyjną (wraz ze wskazaniem pełnionych w niej funkcji) powołuje Dyrektor Szkoły.
     2. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą:
     1. dyrektor,
     2. przewodniczący właściwego zespołu przedmiotowego,
     3. przedstawiciel związku zawodowego,
     4. inne osoby wskazane przez Dyrektora (np. nauczyciel tej samej specjalności, na która dokonywany jest nabór),
     1. Komisja pracuje w składzie co najmniej 3-osobowym, w tym przewodniczący lub zastępca  przewodniczącego.
     2. W pracach Komisji nie może uczestniczyć osoba, która jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia włącznie osoby, której dotyczy postępowanie konkursowe, albo pozostaje wobec niej w takim stosunku prawnym lub faktycznym,  że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności.

      

      

     § 5

      

     1. Informacje o wolnym stanowisku nauczycielskim, umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej zwanym dalej BIP .
     2. Ogłoszenie zawiera:
     1. określenie wymagań związanych ze stanowiskiem nauczycielskim, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe,
     2. wskazanie wymaganych dokumentów,
     3. określenie terminu i miejsca składania dokumentów.
     1. Termin składania dokumentów określony w ogłoszeniu o naborze nie może być krótszy niż 14 dni kalendarzowych od dnia opublikowania w BIP 

      

      

     § 6

      

      

     1. Po ogłoszeniu w BIP  następuje przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych od kandydatów zainteresowanych pracą na wolnym stanowisku.
     2. Na dokumenty aplikacyjne składają się:
     1. list motywacyjny,
     2. CV z opisem przebiegu pracy zawodowej,
     3. oryginał kwestionariusza osobowego,
     4. kserokopie świadectw pracy,
     5. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
     6. kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
     7. oświadczenie o niekaralności,
     8. oświadczenie kandydata,  że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiałby mu wykonywanie obowiązków nauczycielskich w pełnym wymiarze czasu pracy,
     9. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
     1. Dokumenty aplikacyjne, tylko w formie pisemnej, mogą być składane przez osoby ubiegające się o zatrudnienie tylko po ukazaniu się ogłoszenia o naborze.

      

      

     § 7

      

     1. Konkurs na stanowisko nauczyciela, przeprowadza się w dwóch etapach. Oba etapy konkursu odbywają się w tym samym dniu, obecność kandydata obowiązkowa:
     1. w pierwszym etapie Komisja Rekrutacyjna dokonuje analizy dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym bez udziału kandydatów.
     2. w drugim – indywidualne rozmowy z kandydatami spełniającymi wymogi formalne i ocena merytoryczna złożonych dokumentów.

      

      

     § 8

      

     1. Wynikiem analizy formalnej dokumentów jest wstępne określenie przydatności kandydata do pracy na wolnym stanowisku.
     2. Z przeprowadzonej analizy sporządza się notatkę służbową, zawierającą nazwiska kandydatów dopuszczonych do dalszego etapu konkursu, podpisana przez wszystkich członków komisji.
     3. Po zakończeniu pierwszego etapu przewodniczący ogłasza  listę osób dopuszczonych do drugiego etapu.

      

      

     § 9

      

     1. Ocena merytoryczna złożonych dokumentów aplikacyjnych i ocena kandydata po rozmowie kwalifikacyjnej prowadzona jest metodą punktową w skali od 1-4, przy czym 4 punkty są oceną najwyższą .
     2. W rozmowie kwalifikacyjnej wszystkim kandydatom należy zadać te same lub podobne (w ramach danego zakresu tematycznego) pytania.

      

      

     1. Każdy członek komisji dokonuje oceny kandydata na formularzu „karta oceny

     spełnienia wymagań” stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej procedury.

     1. Liczbę uzyskanych punktów przez kandydata uzyskuje się przez obliczenie sumy

     punktów przydzielonych kandydatowi przez wszystkich członków komisji.

           5. Kandydat, który uzyskał największą liczbę punktów zostaje wybrany do zatrudnienia.

           6. W przypadku gdy żaden kandydat nie spełnił warunków zawartych w ogłoszeniu o

               naborze decyzję o ponownym przeprowadzeniu naboru podejmuje Dyrektor przy

              zastosowaniu niniejszej Procedury.

      

     § 10

      

     1. Ze swoich czynności Komisja sporządza protokół, w którym zawiera określenie stanowiska na które był prowadzony nabór, liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż trzech najlepszych kandydatów uszeregowanych wg liczby uzyskanych punktów.
     2. Z najlepszym kandydatem Dyrektor zawiera umowę o pracę.

      

      

     § 11

      

     1. Informacje o wyniku naboru upowszechnia się w BIP .
     2. Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru.

      

     § 12

      

     1. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych.

      

      

      

      

      

      

      

      

                                                                                                      

      Załącznik Nr 1

      

      

     Szkoła Podstawowa im. prof. Józefa Kostrzewskiego

     poszukuje

     kandydata na stanowisko nauczyciela ……………………………………….

      

      

      

      

     Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie m.in.

     - …………………………………………………………………………………………………

     - …………………………………………………………………………………………………

     - …………………………………………………………………………………………………

     Wymagane kwalifikacje:

     - …………………………………………………………………………………………………

     - …………………………………………………………………………………………………

     - …………………………………………………………………………………………………

     Mile widziane będą:

     - …………………………………………………………………………………………………

     - …………………………………………………………………………………………………

     - …………………………………………………………………………………………………

     Wymagane dokumenty: CV, list motywacyjny, dokument potwierdzający wykształcenie, inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach oraz kwestionariusz osobowy prosimy:

     -  przesłać na adres szkoły z dopiskiem:

      „Dotyczy naboru na stanowisko nauczyciela……………..”

      

     - złożyć osobiście do sekretariatu szkoły w nieprzekraczalnym terminie do dnia ……….. (decyduje data wpływu do sekretariatu).

      

     Aplikacje, które wpłyną do szkoły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

      

     Szczegółowych informacji udziela sekretariat Szkoły Podstawowej im. prof. Józefa Kostrzewskiego w Węglewie, 62-010 Pobiedziska

      

     Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie BIP i www szkoły.

      

     Do składanych dokumentów prosimy dopisać klauzulę: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r.  o ochronie danych osobowych, Dz.U . z 2002 r.                     Nr 101, poz.926 z późn. zm.).

      

      

      

      

      

      

      

      

     Załącznik Nr 2

      

      

     LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

      

     ……………………………………………………………………

     nazwa stanowiska

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Dyrektor Szkoły Podstawowej im. prof. Józefa Kostrzewskiego w Węglewie  informuje,

     że w wyniku wstępnej selekcji na w/w  stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji  zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze:

     Lp.

     Imię i nazwisko

     Miejsce zamieszkania

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

                                                                ……………………………………….

                           data i podpis osoby uprawnionej

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Załącznik Nr 3

      

      

     KARTA OCENY SPEŁNIANIA WYMAGAŃ

      

     L. p

      

      

     Imię i nazwisko

      

     K1

     K2

     K3

     K4

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Skala ocen od 0 do 4: 0- najniższa, 4 – najwyższa.

      

     4 pkt. – w pełni odpowiada oczekiwaniom

     3 pkt. – spełnia oczekiwania w stopniu dobrym

     2 pkt. – spełnia oczekiwania w stopniu zadawalającym

     1 pkt. – spełnia oczekiwania tylko częściowo

     0 pkt. – nie odpowiada oczekiwaniom

      

     Kryteria – K1, K2, K3, K4

      

     Kryterium K-1 – nawiązanie bezpośredniego kontaktu z kandydatem i weryfikacja

     informacji zawartych w dokumentach aplikacyjnych

      

     Kryterium K-2 – zbadanie predyspozycji i umiejętności kandydata gwarantujących

     prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków

      

     Kryterium K-3 – uzyskanie bliższych informacji na temat przebiegu pracy zawodowej kandydata

      

     Kryterium K-4 – zbadanie celów zawodowych kandydata

      

      

      

      

      

      

     …………………………………..

     podpis oceniającego

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Załącznik Nr 4

     PROTOKÓŁ

     Z PRZEPROWADZONEGO  NABORU  KANDYDATÓW  NA  WOLNE  STANOWISKO PRACY  W  SZKOLE  PODSTAWOWEJ  IM.PROF. JOZEFA  KOSTRZEWSKIEGO

      W WĘGLEWIE

      

      

     ………………………………                        

     (nazwa stanowiska pracy)

      

      

     1.W wyniku ogłoszenia o naborze na w. w stanowisko pracy aplikacje przesłało  

      ……..kandydatów spełniających wymogi formalne.

     2. Komisja w składzie:

      

     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

      

      

     3.Po dokonaniu selekcji aplikacji wybrano następujących kandydatów – uszeregowanych wg. spełniania przez nich kryteriów określonych w ogłoszeniu o naborze:

     LP.

     Imię i nazwisko

     Adres

     Wynik rozmowy

     Wynik końcowy

     1

      

      

      

      

     2

      

      

      

      

     3

      

      

      

      

     4

      

      

      

      

      

     4.Zastosowano następujące metody i techniki naboru:

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

      

     5. Uzasadnienie wyboru:

      

     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………

      

     6. Załączniki do protokołu:

     1) Kopia ogłoszenia o naborze.

     2) Lista kandydatów spełniających wymagania formalne.

      

      

     Protokół sporządził:                                                                                     Zatwierdził:

     …………………………………….                                              ………………………………

     (data, imię i nazwisko sekretarza komisji)                                     (pieczęć i podpis Dyrektora)

      

     Podpisy członków Komisji:

      

     1. ……………………………

     2. …………………………..

     3. …………………………..

     4. …………………………..

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa w Węglewie im. prof. Józefa Kostrzewskiego
   • szkolaweglewo@wp.pl
   • 061 8177 046
   • Szkoła Podstawowa w Węglewie im. prof. J. Kostrzewskiego, 62-010 Pobiedziska
   • http://spweglewo.biposwiata.pl Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Prof. Józefa Kostrzewskiego w Węglewie tel: 618177046, e-mail: szkolaweglewo@wp.pl 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej im. Prof. Józefa Kostrzewskiego w Węglewie możliwy jest pod numerem tel. 618177046. 3. Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108). Podstawą legalności przetwarzania są cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (realizacja statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce). 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe Pana/Pani będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa. 6. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody – nie obowiązuje, jeśli dane przetwarzane są na podstawie przepisów prawa. 7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
  • Logowanie