• Ocenianie w klasie 5

    •  

     Ocena

     Kryteria     ocen     z    informatyki    w    klasie 5  

      rok szkolny 2012/2013

     celująca

     • Uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą
     • Uczestniczy w konkursach wykorzystujących wiedzę informatyczną
     • Przygotowuje prezentacje tematyczne, referaty, gazetki szkolne
     • Prowadzi samodzielną i twórczą działalność rozwijającą własne uzdolnienia;
     • Umiejętnie posługuje się programem PowerPoint ,
     • Potrafi  wykonać animację w programie  Logomocja
     • W Excel potrafi samodzielnie wykonać wykres słupkowy i kołowy, uzupełnić go tytułem i legendą.

     bardzo dobra

      

      

     • Opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych podstawą programową i programem nauczania informatyki dotyczący m.in.  programów Word , Excel, PowerPoint
     • Potrafi samodzielnie wysyłać listy list elektroniczny z załącznikiem
     • Potrafi korzystać z korespondencji seryjnej
     • Umie korzystać z modułu WordArt, posługuje się kreatorem tabel.
     • Zna pojęcia indeks górny i indeks dolny.
     • W Excel potrafi  tworzyć tabele, wstawić nowe wiersze
     • Dobrze zna pojęcia informatyczne, występujące w programie nauczania i swobodnie je stosuje;

     dobra

     • Poprawnie posługuje się omawianym oprogramowaniem Word, Excel, oraz Internetem . Potrafi samodzielnie wysłać list elektroniczny
     • Zna sposoby formatowania tekstu, wstawia  ClipArty do tekstu, stosuje otaczanie tekstem
     • Zna pojęcia adres komórki arkusza kalkulacyjnego, formuła. Potrafi zmieniać szerokość kolumn i wysokość wiersza, zaznacza dowolny obszar komórek
     • Umie posługiwać się komputerem w stopniu dobrym, czasami korzysta z pomocy nauczyciela.
     • Potrafi samodzielnie opracować proste teksty i ilustracje.

     dostateczna

     • Częściowo opanował wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej;
     • Prawidłowo redaguje krótkie wypowiedzi, wie w jaki sposób należy zmienić format czcionki( kształt, pogrubienie, pochylenie, podkreślenie)
     • Ćwiczenia wykonuje niepewnie i z dużą ilością błędów.
     • Wie do czego wykorzystujemy arkusz kalkulacyjny, zna pojęcia: komórka, kolumna, wiersz. Wykonuje proste obliczenia w Excel(mnożenie, dzielenie, dodawanie, odejmowanie)

      

     dopuszczająca

     • Potrafi uruchomić przeglądarkę  internetową i wprowadzić  adres strony
     • Zna pojęcia informatyczne występujące w  materiale nauczania
     • Potrafi wprowadzać w tekście znaki diakrytyczne oraz zmienić wielkość czcionki.
     • Umie uruchomić omawiane oprogramowanie użytkowe Word, Excel, PowerPoint. Potrafi wprowadzać dane w komórki arkusza.
     • W trakcie wykonywania ćwiczeń często korzysta z pomocy nauczyciela..

     niedostateczna

     • Nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie  programowe
     • Nie potrafi korzystać z edytora tekstu i  arkusza kalkulacyjnego w podstawowym zakresie.
     • Nie potrafi uruchomić przeglądarki internetowej i wprowadzić adresu strony
     • Nie potrafi uruchomić omawianego programu użytkowego i wykonać w nim samodzielnie  prostego ćwiczenia;

      

      

      

        Wymagania: Na kolejną wyższą ocenę konieczna jest znajomość materiału i posiadanie umiejętności wymaganych na ocenę niższą.

      

      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa w Węglewie im. prof. Józefa Kostrzewskiego
   • 061 8177 046
   • Szkoła Podstawowa w Węglewie im. prof. J. Kostrzewskiego, 62-010 Pobiedziska Poland
   • http://spweglewo.biposwiata.pl Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Prof. Józefa Kostrzewskiego w Węglewie tel: 618177046, e-mail: szkolaweglewo@wp.pl 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej im. Prof. Józefa Kostrzewskiego w Węglewie możliwy jest pod numerem tel. 618177046. 3. Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108). Podstawą legalności przetwarzania są cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (realizacja statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce). 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe Pana/Pani będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa. 6. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody – nie obowiązuje, jeśli dane przetwarzane są na podstawie przepisów prawa. 7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
  • Logowanie