• Ocenianie w klasie 4

    • Kryteria ocen z zajęć komputerowych  kl. IV 

      

     Przedmiotem oceny ucznia jest:

     • znajomość zasad bezpiecznej i higienicznej pracy z komputerem,
     • znajomość pojęć z zakresu programu graficznego Paint, edytorów tekstu: Notatnik, WordPad, Microsoft Word,
     • znajomość zakresu działań wybranych ikon i przycisków,
     • tworzenie tekstów i ilustracji,
     • gromadzenie informacji na zadany temat,
     • znajomość korzyści wynikających ze stosowania technologii informacyjnej w swoim otoczeniu,
     • umiejętność korzystania z Internetu;
     • aktywność na lekcjach i własny wkład pracy ucznia.

      

     Sprawdzanie wiedzy ucznia odbywa się poprzez poniższe formy aktywności:

      

      

     Formy aktywności

     Częstotliwość w semestrze

     Kolor wpisu do dziennika

     sprawdziany

     1-2

     czerwony

     odpowiedzi ustne

     1-2

     czarny

     ćwiczenia praktyczne

     1-3

     Kartkówki, aktywność na lekcji

     na bieżąco

        

                                                            Wymagania na ocenę:

      

     DOPUSZCZAJĄCĄ –uczeń wymienia zasady prawidłowej organizacji pracy z komputerem, rozróżnia podstawowe elementy zestawu komputerowego, nazywa poznany edytor grafiki, uruchamia program, rysuje proste elementy graficzne, potrafi wykorzystać przybornik. Word- pisze prosty tekst, wybiera czcionkę i ustala jej atrybuty. Internet- potrafi korzystać z przeglądarki.

      

     DOSTATECZNĄ uczeń objaśnia zastosowanie niektórych urządzeń zestawu komputerowego, wykonuje samodzielnie proste rysunki według wzoru, operuje kolorem rysowania i tła, dokonuje poprawek w pracach graficznych, zapisuje wyniki swojej pracy na dysku, zna przeznaczenie podstawowych klawiszy klawiatury. Word- potrafi wstawiać wielkie litery oraz polskie znaki. Wie jakie są dobre i złe strony Internetu.

      

      DOBRĄ uczeń prawidłowo uruchamia i zamyka programy oraz system operacyjny komputera,  potrafi wstawiać tekst do rysunku, modyfikować go. Word-zna przeznaczenie poszczególnych ikon z paska standardowego i formatowania, pracuje z własnym tekstem, odtwarza treść i układ wzorca dokumentu, zmienia atrybuty czcionki. Wyszukuje potrzebne informacje w programach multimedialnych.

       

     DARDZO DOBRĄuczeń zna pojęcia: program, oprogramowanie, środowisko pracy, wyszukuje zainstalowane programy, potrafi omówić poszczególne elementy okna programów: Paint, Notatnik i Microsoft Word, wykonuje ilustrację na zadany temat, formatuje tekst, wykorzystuje wyszukane informacje w programach multimedialnych, potrafi kopiować i przenosić teksty pomiędzy różnymi programami. Potrafi uruchamiać w przeglądarce podane strony WWW.

      

     CELUJĄCĄ uczeń Wyjaśnia pojęcia: piractwo komputerowe, licencja, prawa autorskie, rozpoznaje pliki graficzne na podstawie ich rozszerzeń. Twórczo i samodzielnie wykonuje wszystkie  prace graficzne wykorzystując dodatkowe funkcje programów graficznych.  Potrafi wstawiać obiekty WordArt i Clipart do tekstu, tworzy tabele w edytorze tekstu. Wyjaśnia pojęcia przeglądarka, wyszukiwarka internetowa.

      

     Na kolejną- wyższą ocenę konieczna jest również znajomość materiału i posiadanie umiejętności wymaganych na ocenę niższą.

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa w Węglewie im. prof. Józefa Kostrzewskiego
   • 061 8177 046
   • Szkoła Podstawowa w Węglewie im. prof. J. Kostrzewskiego, 62-010 Pobiedziska Poland
   • http://spweglewo.biposwiata.pl Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Prof. Józefa Kostrzewskiego w Węglewie tel: 618177046, e-mail: szkolaweglewo@wp.pl 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej im. Prof. Józefa Kostrzewskiego w Węglewie możliwy jest pod numerem tel. 618177046. 3. Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108). Podstawą legalności przetwarzania są cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (realizacja statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce). 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe Pana/Pani będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa. 6. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody – nie obowiązuje, jeśli dane przetwarzane są na podstawie przepisów prawa. 7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
  • Logowanie