• Przedmiotowy system oceniania

    • Przedmiotowy system oceniania:

      zajęć komputerowych  w klasie 4  i  informatyki w klasie 5 

      

     1. Wymagania edukacyjne, kryteria wystawiania ocen.

     Poziom opanowania przez ucznia wiedzy i umiejętności określonych podstawą programową  przedmiotu ocenia się w stopniach szkolnych. Ustala się ogólne kryteria ocen :

        1.Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:                                                                                                 

           Opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych podstawą programową.

           Prowadzi samodzielną i twórczą działalność rozwijającą własne uzdolnienia.

           Biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami  w rozwiązywaniu problemów

           teoretycznych lub praktycznych, proponuje rozwiązania nietypowe.

           Bierze udział w konkursach informatycznych.

     2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

     Sprawnie komunikuje się z komputerem za pomocą systemu operacyjnego i w pełni wykorzystuje jego możliwości.

           Swobodnie posługuje się omawianym oprogramowaniem użytkowym i  umiejętnie je dobiera   

           do wykonywanych zadań.

            Dobrze zna pojęcia informatyczne, występujące  w programie nauczania i  swobodnie je stosuje.

            Posiadaną wiedzę informatyczną stosuje  w zadaniach praktycznych i  teoretycznych.  

     3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

            Posiadła niepełny zakres wiedzy i umiejętności  określonych  w podstawie   programowej.

            Poprawnie stosuje nabyte wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe  zadania teoretyczne                               

            i praktyczne.

            Poprawnie posługuje się omawianym oprogramowaniem użytkowym

            Sprawnie komunikuje się  z systemem operacyjnym.

      

          4. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

            Opanował  częściowo wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

             przedmiotu.       

            Rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu  trudności i przy

            pomocy nauczyciela;

            Stosuje zdobytą wiedzę do celów poznawczych i teoretycznych pod kierunkiem  nauczyciela.

            Umie komunikować się z  komputerem za pomocą systemu operacyjnego. Umie uruchomić    

            omawiane oprogramowanie użytkowe.

            Popełnia liczne błędy merytoryczne.  

     5. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

     Posiada braki  w opanowaniu podstawy programowej , ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia  podstawowej wiedzy z przedmiotu.

           Rozumie pytania i polecenia.

           Zna pojęcia informatyczne występujące  w materiale nauczania.

           Wie, czym zajmuje się informatyka i jakie programy użytkowe są omawiane.

           Poprawnie uruchamia komputer i omawiane programy użytkowe.

            Potrafi zastosować omawiane wiadomości do wykonania bardzo prostych czynności.

           Popełnia liczne błędy merytoryczne.

     6.Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

              Nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej, a braki te

               uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy w zakresie tego przedmiotu.

              Nie zna pojęć informatycznych występujących w programie nauczania.

              Nie potrafi zastosować nabytych wiadomości do zadań praktycznych.

               Nie rozumie poleceń i pytań.

               Nie potrafi uruchomić omawianego programu użytkowego.

               Nie potrafi komunikować się z systemem operacyjnym.

               W wypowiedziach popełnia liczne błędy merytoryczne.

     2 . Jawność ocen

     l. Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów  o wymaganiach edukacyjnych oraz sposobie sprawdzania osiągnięć.

     2. Ocena jest jawna zarówno dla ucznia jak i dla jego rodziców (prawnych opiekunów).

     3. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.

     3. Dostosowanie wymagań :

      

     1.Przy ustalaniu oceny nauczyciel powinien brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia                                        w wywiązywaniu się  z obowiązków lekcyjnych, aktywność podczas lekcji, chęć uczestnictwa                                w  zadaniach dodatkowych.

     2. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej lub niepublicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

     3.W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

     4. Podstawa ustalenia oceny

     Oceny osiągnięć uczniów  w wymienionych wyżej obszarach dokonuje się na podstawie:

     l. Wyników bieżących Testów (materiał  z  całego działu), sprawdzianów teoretycznych i praktycznych oraz kartkówek:

     2. Odpowiedzi ucznia  w rozmowie  z nauczycielem;;

     3. Obserwacji działań ucznia  w trakcie zajęć;

     4  Analizie samodzielnie wykonanych prac ( referat, prezentacja, praca zaliczeniowa)

      

     Tryb oceniania

     1.   Testy, sprawdziany teoretyczne i praktyczne są obowiązkowe.

     2.   Testy są zapowiadane z  tygodniowym wyprzedzeniem i podany jest zakres sprawdzanych umiejętności i wiedzy.

     4.   Kartkówki nie muszą być zapowiadane, obejmują 3 ostatnie jednostki lekcyjne.

     5.   Uczeń nieobecny  z przyczyn losowych na Teście lub sprawdzianie musi go napisać w  terminie ustalonym przez nauczyciela .

         6.  Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną z Testu ma obowiązek przystąpić do

          poprawy. Poprawa odbywa się  w terminie uzgodnionym  z nauczycielem i tylko jeden  

          raz. Ocena bez względu na wynik jest wpisywana do dziennika. 

         7. Aktywność na lekcji nagradzana jest "plusami". Za trzy zgromadzone "plusy" uczeń otrzymuje ocenę  

             bardzo dobrą. Przez aktywność na lekcji rozumiemy: częste zgłaszanie się na lekcji                           i

             udzielanie poprawnych odpowiedzi, rozwiązywanie zadań dodatkowych w  czasie lekcji

     8. Punktacja i skala ocen na Testach i sprawdzianach:

     100 %                                  celujący

     99 % - 85 %                         bardzo dobry

     84 % - 70 %                        dobry

     69 % - 50 %                        dostateczny

     49 % - 30 %                        dopuszczający

               29 % i poniżej                     niedostateczny

     9. Z kartkówek, uczeń może uzyskać maksymalnie ocenę bardzo dobrą.

      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa w Węglewie im. prof. Józefa Kostrzewskiego
   • 061 8177 046
   • Szkoła Podstawowa w Węglewie im. prof. J. Kostrzewskiego, 62-010 Pobiedziska Poland
   • http://spweglewo.biposwiata.pl Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Prof. Józefa Kostrzewskiego w Węglewie tel: 618177046, e-mail: szkolaweglewo@wp.pl 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej im. Prof. Józefa Kostrzewskiego w Węglewie możliwy jest pod numerem tel. 618177046. 3. Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108). Podstawą legalności przetwarzania są cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (realizacja statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce). 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe Pana/Pani będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa. 6. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody – nie obowiązuje, jeśli dane przetwarzane są na podstawie przepisów prawa. 7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
  • Logowanie