• Przedmiotowy system oceniania

    • Przedmiotowy System Oceniania

     z matematyki

     ucznia Szkoły Podstawowej w Węglewie

      


     WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY


     Ocena niedostateczna

     Uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej nauczania matematyki w danej klasie, a braki w wiadomościach uniemożliwiają uczniowi dalsze zdobywanie wiedzy z matematyki. Nie jest wstanie rozwiązać zadań o niewielkim stopniu trudności. Nie wykazuje chęci zdobycia wiedzy.

     Ocena dopuszczająca

     Uczeń ma braki w opanowaniu treści zawartych w podstawie programowej. Dotychczasowe braki wiedzy  ucznia nie przekreślają możliwości uzyskania przez niego podstawowej wiedzy z matematyki w toku dalszej nauki. Uczeń rozwiązuje typowe zadania  o niewielkim stopniu trudności. Uczeń wykazuje chęci zdobywania wiedzy.

     Ocena dostateczna

     Uczeń opanował wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach podstawowych. Rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu  trudności.

     Ocena dobra

     Uczeń w pełni opanował  wiadomości i umiejętności określone w poziomie podstawowym, częściowo spełnia wymagania ponad podstawowe, czyli w dużym stopniu zna materiał określony programem nauczania. Poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania.

     Ocena bardzo dobra

     Uczeń opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania matematyki w danej klasie. Sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami. Samodzielnie rozwiązuje zadania i problemy . Stosuje zdobytą wiedzę w sytuacjach nowych.

     Ocena celująca

     Uczeń spełnił wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą oraz rozwiązuje wskazane zadanie wykraczające poza treści programowe. Uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania. Sprawnie posługuje się zdobytą wiedzą w rozwiązywaniu problemów. Proponuje rozwiązania nietypowe. Osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach.

     Sposoby sprawdzania wiedzy ucznia z matematyki:

          sprawdziany z działu
     kartkówki obejmujące 3 ostatnie tematy lekcyjne lub zagadnienia określone przez nauczyciela

          odpowiedzi ustne

          cenianie prac domowych, dodatkowych zadań

          aktywność ucznia na lekcji


     Sprawdzian z działu jest obowiązkowy. Jeśli uczeń był nieobecny w szkole pisze zaległy sprawdzian w ciągu tygodnia. Sprawdzian jest zapowiedziany z tygodniowym wyprzedzeniem i poprzedzony lekcją powtórzeniową, na którą uczeń powinien być przygotowany.


     Sprawdziany oceniane będą według skali procentowej:

      

     Celujący   95 – 100 %  i  zadanie dodatkowe

     Bdb          91 – 100 %

     Db +         85 – 90 %

     db            71 – 84 %

     dst +        65 - 70 %

     dst             51 – 64 %

     dop +       45 – 50 %

     dop            30 – 44 %

     ndst        0 – 29 %


     Ocenę niedostateczną ze sprawdzianu z działu uczeń jest zobowiązany poprawić w ciągu tygodnia.

     Dwa razy w ciągu semestru uczeń może zgłosić brak zadania domowego. Nieodrobione zadanie musi uzupełnić do następnej lekcji.

     Aktywność ucznia podczas lekcji będzie nagradzana znakiem +. Za cztery plusy, otrzymuje ocenę bdb. Za brak zeszytu, ćwiczeń podręcznika lub negatywną postawę na lekcji uczeń otrzymuje minus. Za cztery minusy uczeń otrzyma ocenę niedostateczną. Na lekcje matematyki uczniowie przynoszą zeszyt ćwiczenia, podręcznik oraz przybory geometryczne.

     Uczeń prowadzi systematycznie zeszyt przedmiotowy i w razie nieobecności na lekcji uzupełnia zaległe notatki oraz zadania domowe.


     Obowiązuje od 1 września 2008. 

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa w Węglewie im. prof. Józefa Kostrzewskiego
   • szkolaweglewo@wp.pl
   • 061 8177 046
   • Szkoła Podstawowa w Węglewie im. prof. J. Kostrzewskiego, 62-010 Pobiedziska Poland
   • http://spweglewo.biposwiata.pl Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Prof. Józefa Kostrzewskiego w Węglewie tel: 618177046, e-mail: szkolaweglewo@wp.pl 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej im. Prof. Józefa Kostrzewskiego w Węglewie możliwy jest pod numerem tel. 618177046. 3. Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108). Podstawą legalności przetwarzania są cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (realizacja statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce). 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe Pana/Pani będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa. 6. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody – nie obowiązuje, jeśli dane przetwarzane są na podstawie przepisów prawa. 7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
  • Logowanie