• Przedmiotowy system oceniania    • PRZEDMIOTOWY

     SYSTEM OCENIANIA     Język polski

     1. Klasy 4, 5, 6      1. Zgodny z wewnątrzszkolnym systemem oceniania
     1. Podczas lekcji języka polskiego uczniowie i nauczyciel przestrzegają zasad ustalonych wspólnie podczas lekcji organizacyjnej.


     1. Informacje pojawiające się na lekcji zapisywane są do zeszytu przedmiotowego. W przypadku nieobecności ucznia w szkole powinny zostać uzupełnione.


     1. Uczeń podlega systematycznemu sprawdzeniu wiedzy i umiejętności poprzez odpowiedź pisemną lub ustną.


     1. Nauczyciel przy ocenianiu uwzględnia możliwości intelektualne ucznia.


     1. Kartkówki są niezapowiedziane. Materiał obejmuje 3 ostatnie tematy lekcyjne lub tematykę dodatkową, o której uczeń musi zostać poinformowany wcześniej. Uczeń wracający do szkoły po dłuższej nieobecności usprawiedliwionej może zostać zwolniony w dniu powrotu z obowiązku odpowiedzi i nie musi jej uzupełniać.


     6. Sprawdziany i testy są obowiązkowe.

     Zostają zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem, łącznie z określeniem zakresu materiału, i oddane w ciągu 2 tygodni.


     1. Uczeń, który z przyczyn losowych, nie pisał sprawdzianu w wyznaczonym terminie ma obowiązek napisać sprawdzian w innym terminie. Termin ustala nauczyciel, nie później jednak niż w ciągu 2 tygodni od terminu oddania poprawionych prac.


     1. Poprawiony i oceniony sprawdzian/test uczeń otrzymuje do wglądu na lekcji. Rodzice otrzymują sprawdzian/test do wglądu i podpisane winny wrócić do nauczyciela.


     9. Wszystkie testy, sprawdziany, kartkówki oceniane są według procentowej ilości punktów:

     Celujący 100 % i zadanie dodatkowe

     Bdb 99 – 85 %

     db 85 – 71%

     dst 51 - 70 %

     dop + 30 – 50 %

     ndst 0 – 29 %

     1. Uczeń ma prawo zgłosić brak przygotowania do lekcji. Zgłoszenie to musi być przekazane nauczycielowi przed rozpoczęciem lekcji i odnotowane w postaci ,,-” w arkuszu uprzednio do tego przygotowanym. Nie można korzystać z tego prawa w przypadku, gdy na lekcję był zapowiedziany sprawdzian, kartkówka lub jest to lekcja powtórzeniowa.


     1. Uczeń ma prawo zgłosić brak zadania domowego, podręcznika, zeszytu ucznia lub ćwiczeń, zeszytu przedmiotowego. Brak odnotowywany jest w arkuszu (-). Fakt ten należy zgłosić przed lekcją. Uczeń, który częściej niż 3 razy nie dopełnił w/w obowiązków otrzymuje ocenę niedostateczną.Jeżeli uczeń był nieobecny w szkole pow. 3 dni roboczych może nie mieć wykonanego zad. dom. Zadanie to uczeń musi uzupełnić na następną lekcję.


     1. W przypadku opuszczenia połowy zajęć w semestrze uczeń może być nieklasyfikowany.


     13. Za aktywny udział na lekcji uczeń otrzymuje ocenę lub znak (+). Uzyskanie 3 znaków (+) jest równoznaczne z oceną bardzo dobrą z aktywności.


     14. Przy końcoworocznej ocenie brana jest pod uwagę ocena z 1 semestru, zaangażowanie, systematyczna praca ucznia, aktywność możliwości intelektualne, stosunek do przedmiotu i obowiązków uczniowskich..


     15. Ocena celująca z przedmiotu przewidziana jest dla uczniów wykraczających ponad program nauczania, biorących udział w olimpiadach przedmiotowych, konkursach.


     16. Stosuje się oceny pełne, dopuszcza się stosowanie znaku +/- przy ocenie. Oceny bieżące zapisywane są w dzienniku i dzienniczku ucznia. W dzienniczku ucznia oceny wpisuje uczeń, nauczyciel potwierdza je podpisem.


     17. Ocena wystawiona na koniec semestru lub roku szkolnego nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych i nie można jej podważyć żadnym sprawdzianem czy odpowiedzią. Największą wartość mają oceny z testów, sprawdzianów, odpowiedzi pisemnych i ustnych, zadań domowych.


     18. Przed semestralnym/końcoworocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciel informuje uczniów o przewidzianej ocenie z przedmiotu.     Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny:


     Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

     • Posiadł wiedzę i umiejętności obejmujące pełny zakres programu nauczania języka polskiego w danej klasie;

     • Samodzielnie i twórczo rozwija swoje uzdolnienia;

     • Biegle posługuje się zdobytymi umiejętnościami.

     • Potrafi stosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.


     Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

     • Opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania języka polskiego w danej klasie;

     • Sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami;

     • Samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania;


     Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

     • Opanował zdecydowaną większość wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie;

     • Poprawnie stosuje wiadomości,

     • Samodzielnie wykonuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne.


     Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń który:

     • Opanował umiejętności i wiadomości w stopniu zadowalającym;

     • Wykonuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności.     Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

     • Ma braki w opanowaniu programu, ale te braki nie przekraczają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z matematyki w ciągu dalszej nauki;

     • Rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności.


     Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

     • Nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania języka polskiego w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach nie pozwalają na dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu;

     • Nie jest w stanie wykonać zadań o niewielkim stopniu trudności.     Kryteria oceny semestralnej i rocznej.


     Ocenę semestralną (roczną) wystawia nauczyciel najpóźniej na tydzień przed terminem klasyfikacji semestralnej (rocznej).


     O zagrożeniu oceną niedostateczną, na miesiąc przed klasyfikacją, nauczyciel informuje ucznia oraz wychowawcę klasy, który powiadamia zainteresowanych rodziców.


     Wszystkie formy aktywności ucznia oceniane są w skali stopniowej od 1 do 6.


     Ocena semestralna wynika z zaliczenia większości obszarów aktywności na danym poziomie edukacyjnym i nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.


     Ocenę roczną wystawia się na podstawie uzyskanych ocen w ciągu całego roku szkolnego z uwzględnieniem rozwoju ucznia.


     Podczas wystawiania ocen semestralnej i rocznej brane będzie pod uwagę zaangażowanie ucznia w przyswajaniu wiedzy i nabywaniu umiejętności, a także systematyczna praca ucznia i dodatkowo ocena za I semestr przy ocenie rocznej.


     Pod koniec etapu edukacyjnego jest wystawiana ocena, która jest sumą osiągnięć ucznia i uwzględnia jego rozwój.


     Informacja zwrotna

     Do gromadzenia informacji o uczniu służą:

     1. Dziennik lekcyjny.

     2. Opinie, komentarze przekazywane o pracy ucznia w zeszycie ucznia, na kartach sprawdzianów, kartkówkach, w dzienniczku ucznia.


       1. NAUCZYCIEL – UCZEŃ

     1. Nauczyciel informuje o wymaganiach i kryteriach oceniania.

     2. Nauczyciel przekazuje komentarz w miarę możliwości do każdej wystawionej oceny.

     3. Uczeń ma możliwość uzyskania dodatkowych wyjaśnień dotyczących wystawionej oceny.

     4. Nauczyciel poprzez ocenę motywuje do dalszej pracy.

     5. Uzyskane oceny uczeń wpisuje do zeszytu przedmiotowego. Nauczyciel na prośbę ucznia je podpisuje.


     NAUCZYCIEL RODZICE

     1. Podczas wywiadówek, konsultacji nauczyciel przekazuje rodzicom/opiekunom.

     1. informacje o postępach dziecka w nauce,

     2. informacje o trudnościach w nauce ucznia,

     3. informacje o uzdolnieniach ucznia,

     4. wskazówki do pracy z dzieckiem.

     Rodzice są zobowiązani do podpisywania ocen ucznia.


     NAUCZYCIEL WYCHOWAWCA KLASY – DYREKTOR

     Nauczyciel wpisuje oceny do dziennika.

     Nauczyciel informuje wychowawcę klasy o aktualnych osiągnięciach i zachowaniu ucznia.

     Nauczyciel informuje Dyrektora o sytuacjach wymagających jego interwencji.


     Uwaga:


     Pozostałe sytuacje rozpatrzone są w WSO.     7. Ewaluacja przedmiotowego systemu oceniania.

     Przedmiotowy system oceniania ulega ewaluacji po każdy roku szkolnym i w ciągu roku szkolnego według potrzeb.


     Opracowała: Monika Zimna


  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa w Węglewie im. prof. Józefa Kostrzewskiego
   • szkolaweglewo@wp.pl
   • 061 8177 046
   • Szkoła Podstawowa w Węglewie im. prof. J. Kostrzewskiego, 62-010 Pobiedziska Poland
   • http://spweglewo.biposwiata.pl Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Prof. Józefa Kostrzewskiego w Węglewie tel: 618177046, e-mail: szkolaweglewo@wp.pl 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej im. Prof. Józefa Kostrzewskiego w Węglewie możliwy jest pod numerem tel. 618177046. 3. Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108). Podstawą legalności przetwarzania są cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (realizacja statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce). 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe Pana/Pani będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa. 6. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody – nie obowiązuje, jeśli dane przetwarzane są na podstawie przepisów prawa. 7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
  • Logowanie