• Przedmiotowy system oceniania

    • 1.Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców o wymaganiach edukacyjnych i zasadach dokonywania oceny osiągnięć uczniów.     2. Uczniowie otrzymują na podsumowanie semestru i koniec roku jedną ocenę opisową ze wszystkich zajęć i drugą z zachowani     3. Ocena opisowa dotyczy wiadomości i umiejętności:

     a /Edukacji polonistycznej: mówienia, czytania, pisania, gramatyki, ortografii.

     b/ Edukacji matematycznej: sprawności rachunkowej, rozwiązywania zadań tekstowych i elementów geometrii, umiejętności praktyczne

     c/ Edukacji przyrodniczej: wiadomości i aktywności przyrodniczej,

     d/ Edukacji artystyczno- technicznej: wiadomości, inwencji twórczej, estetyki prac ,śpiewu

     e/ Edukacji motorycznej: sprawności ruchowej i aktywności.

     f/ Język angielski w kl.I, kl.II i III : rozumienie, mówienie , czytania i pisania     4.W klasach I-III obowiązuje końcoworoczna ocena opisowa.     W trakcie semestru obowiązują następujące oznaczenia osiąganych umiejętności przez uczniów:


     A-wspaniale wykonuje zadania

     B- popełnia drobne błędy

     C-popełnia liczne błędy

     D-nie potrafi wykonać

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa w Węglewie im. prof. Józefa Kostrzewskiego
   • szkolaweglewo@wp.pl
   • 061 8177 046
   • Szkoła Podstawowa w Węglewie im. prof. J. Kostrzewskiego, 62-010 Pobiedziska Poland
   • http://spweglewo.biposwiata.pl Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Prof. Józefa Kostrzewskiego w Węglewie tel: 618177046, e-mail: szkolaweglewo@wp.pl 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej im. Prof. Józefa Kostrzewskiego w Węglewie możliwy jest pod numerem tel. 618177046. 3. Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108). Podstawą legalności przetwarzania są cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (realizacja statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce). 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe Pana/Pani będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa. 6. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody – nie obowiązuje, jeśli dane przetwarzane są na podstawie przepisów prawa. 7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
  • Logowanie