• WSO dla uczniów niepeł. intel. w stopniu umiark.

    • WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

     DLA UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE W STOPNIU UMIARKOWANYM

      

      

     Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na określeniu przez nauczycieli i specjalistów wspierających rozwój dziecka poziomu i postępów na miarę ich możliwości rozwojowych w stosunku do wymagań podstawy programowej oraz na formułowaniu oceny opisowej.

     I Ocenie podlega zasób wiadomości i umiejętności życiowych, wkład pracy, wysiłek i zaangażowanie w zakresie: funkcjonowania w środowisku, plastyki, techniki, muzyki i wychowania fizycznego.

     II Cele wewnątrzszkolnego systemu oceniania.

     1. Wewnątrzszkolny system służy rozpoznawaniu przez nauczycieli i specjalistów  poziomu rozwoju ucznia i postępów na każdym etapie edukacyjnym.

     2. Uwzględnia potrzeby, możliwości i własne tempo rozwoju dziecka.

     3. Dostarcza rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach.

     III Ogólne zasady funkcjonowania wewnątrzszkolnego systemu oceniania.

     1. Uczniowie niepełnosprawni intelektualnie nie podlegają zasadom oceniania, klasyfikowania i promowania stosowanym w szkolnictwie ogólnodostępnym.

     2. W ocenianiu stosuje się indywidualną ocenę opisową uwzględniającą efekty rozwoju we wszystkich sferach: psychicznej, fizycznej i emocjonalnej, a także wskazującą tok dalszego postępowania i oddziaływania na dziecko.

     3. System oceniania uwzględnia trzy podstawowe funkcje oceny:

     • motywującą czyli wspierającą
     •  informującą czyli diagnostyczną
     • instruktażowo – korekcyjną czyli doradczą.

     4. Ocenianie opisowe oraz wytyczanie kierunków oddziaływań dokonuje zespół osób pracujących z danymi uczniami.

     IV Oceniając słownie lub opisowo nauczyciel stara się, aby ocena:

     • uwzględniała postęp na miarę możliwości dziecka,
     •  wskazywała wkład pracy, wysiłek, zaangażowanie,
     •  dotyczyła sytuacji, zachowania, nie zaś dziecka jako osoby,
     •  angażowała do samooceny,

     V Kryteria oceniania uczniów.

     W szkole stosowane są następujące rodzaje ocen:

     1. Ocena opisowa (adresatem są rodzice) według dowolnie wybranego przez nauczyciela wzorca.

     2. Ocena słowna adresowana do ucznia w trakcie prowadzonych zajęć w najbardziej odpowiednim momencie:

     • Ocena niezaplanowana, spontaniczna, połączona z gestem, uśmiechem,
     • Ocena o charakterze wspierającym, zachęcającym do kontynuowania pracy,wsparta radą bądź wskazówką, uznaniem.

     3. Ocena symboliczna w postaci znaczków, stempli oraz różnego rodzaju kodu ilustrującego tzw. „wyrazy uznania”.

     Podczas zajęć, ćwiczeń i innych prac uczniowie otrzymują ocenę w formie symbolu i tak słoneczko uśmiechnięte oznacza wspaniale, słoneczko smutne – postaraj się.

     5. Ocena opisowa semestralna i końcoworoczna:

     a) Za okres I i II semestru nauczyciele przygotowują ocenę opisową w stosunku do każdego ucznia.

     • W klasach I-III ocena opisowa ogólna obejmująca zasób wiadomości i umiejętności życiowych
     • W klasach IV-VI ocena opisowa z zakresu funkcjonowania w środowisku, plastyki, muzyki, techniki, wychowania fizycznego

     b) Ocena z zachowania jest oceną opisową i uwzględnia:

     • funkcjonowanie ucznia w środowisku klasowym i szkolnym,
     • przestrzeganie zasad współżycia w zespole.

     VI Tryb oceniania

     Ocenę opisową dokonuje się dwa razy w roku szkolnym na posiedzeniu Rady Pedagogicznej. Zasady oceniania z religii regulują osobne przepisy. Ocenę z zachowania ustala nauczyciel – wychowawca i nauczyciel wspomagający. Bierze pod uwagę również opinię o uczniu innych nauczycieli i pracowników szkoły. Uwzględnia aktualny stan emocjonalny ucznia niezależny od jego woli wynikający z deficytów w rozwoju emocjonalnym.

      

     VII Procedura wydłużenia etapu edukacyjnego

     Podstawa prawna : Rozporządzenie MENiS z dnia 12 lutego 2002 r w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. (Dz.U. 2002r. nr.15 poz.142, § 3 ust.7 ), zmiany z dnia 28.01.2008 r.

     1. Klasowy zespół nauczycieli na podstawie szczegółowej analizy osiągnięć edukacyjnych ucznia przeprowadza diagnozę o postępach ucznia, w której określa argumenty uzasadniające wydłużenie etapu edukacyjnego.
     2. Do diagnozy klasowego zespołu nauczycielskiego może być dołączona Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
     3. W celu wydłużenia uczniowi etapu edukacyjnego potrzebna jest pisemna zgoda rodzica lub prawnego opiekuna.
     4. Przewodniczący klasowego zespołu nauczycielskiego przedstawia Radzie Pedagogicznej wniosek o przedłużenie etapu edukacyjnego. Rada Pedagogiczna opiniuje wniosek w drodze uchwały. Uchwała musi być podjęta najpóźniej do końca lutego roku poprzedzającego ostatni rok nauki w danej szkole.
     5. Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej dyrektor najpóźniej do końca lutego roku poprzedzającego ostatni rok nauki w danej szkole wydaje decyzję administracyjną o wydłużeniu etapu edukacyjnego i uwzględnia zmiany w arkuszu organizacyjnym na następny rok szkolny.
     6. Uczniowi, któremu wydłużono etap edukacyjny nie wydaje się promocyjnego lub końcowego świadectwa szkolnego, a treści programowe powinny być proporcjonalnie rozłożone na czas, na który został wydłużony etap edukacyjny.
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa w Węglewie im. prof. Józefa Kostrzewskiego
   • szkolaweglewo@wp.pl
   • 061 8177 046
   • Szkoła Podstawowa w Węglewie im. prof. J. Kostrzewskiego, 62-010 Pobiedziska
   • http://spweglewo.biposwiata.pl Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Prof. Józefa Kostrzewskiego w Węglewie tel: 618177046, e-mail: szkolaweglewo@wp.pl 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej im. Prof. Józefa Kostrzewskiego w Węglewie możliwy jest pod numerem tel. 618177046. 3. Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108). Podstawą legalności przetwarzania są cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (realizacja statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce). 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe Pana/Pani będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa. 6. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody – nie obowiązuje, jeśli dane przetwarzane są na podstawie przepisów prawa. 7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 • Galeria zdjęć

   brak danych