• Program wychowawczy szkoły

    •  

     Program wychowawczy

     „Akceptacja siebie otwartością na świat”

      

      

     Szkoła Podstawowa

     im. prof. Józefa Kostrzewskiego

     w Węglewie


                 Szkoła ma wspomagać rodzinę w jej trudnym zadaniu, jakim jest wychowanie dziecka. W szkole uczeń powinien mieć możliwość integralnego rozwoju wszystkich sfer swojej osobowości: rozwijać się fizycznie, kształtować zmysły, uczyć się kierować emocjami, nabywać sprawności intelektualne, rozwijać moralnie, ćwiczyć wolę i rozwijać duchowo.

                 Przez realizację naszego programu pragniemy, by uczniowie:

     1.      Stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, godząc umiejętnie dążenie do dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie z odpowiedzialnością za innych, wolność własną z wolnością innych.

     2.      Poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia swoich celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie.

     3.      Uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych.

     4.      Przygotowali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się.

     5.      Kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów; umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę uczniów i nauczycieli.

     6.      Kształtowali potrzebę i umiejętność dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność fizyczną; wyrabiali czujność wobec zagrożeń dla zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego.

     Pragniemy umacniać wiarę dziecka we własne siły i w zdolność osiągania wartościowych i trudnych celów. Stąd nasze hasło „Akceptacja siebie otwartością na świat”. Wartości wychowawcze uznawane i ustanowione w naszej szkole skupione są w działaniach:

     o   WARTOŚCI

     o   KULTURA OSOBISTA

     o   KOMUNIKACJA

     o   REGION

     o   WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE

     o   EKOLOGIA

     o   ZDROWIE

     Program wychowawczy realizowany jest wielostronnie. W klasach I-III będzie realizowany na zajęciach zintegrowanych. W klasach IV-VI treści będą przekazywane na godzinach do dyspozycji wychowawcy, języku polskim, historii, przyrodzie. Jego realizacja odbywa się także podczas zajęć pozalekcyjnych, świetlicowych,przedstawień, uroczystości szkolnych, wycieczek szkolnych i realizacji różnych projektów edukacyjnych.

      

      

      

      

      


     Program wychowawczy dla klas I-III

     Dział

     Wartości wychowawcze uznawane i ustanowione w szkole; zadania wychowawcze

     Osiągnięcia uczniów

     Opis sytuacji wychowawczych

     Wartości

     Jestem wartościowym człowiekiem

     1.      Autoprezentacja dzieci (słowna, rysunkowa) – kl. I.

      

      

     2.      Ludzie różnią się między sobą, akceptuję to – kl. I.

      

      

      

      

     3.      Rozpoznajemy i nazywamy uczucia – kl. II.

      

      

     4.      Uczymy się mówić, co czujemy – kl. II.

      

      

      

     5.      Dostrzegamy własne potrzeby i możliwości – kl. III.

      

     Wartość rodziny w życiu człowieka

      

     1.      Rodzina to my – kl. I.

      

      

     2.      Poznajemy role poszczególnych członków rodziny – kl. I.

      

      

      

     3.      Kształtowanie właściwego stosunku do członków rodziny: relacje uczuciowe – miłość, przyjaźń, zaufanie, szacunek – kl. II.

      

     4.      Wdrażanie do współodpowiedzialności za atmosferę życia w rodzinie – kl. I-III.

      

     Potrafi przedstawić siebie na rysunku. Umie opowiedzieć o swoich zainteresowaniach, ulubionych zajęciach i zabawach.

      

     Umie wskazać różnice między ludźmi: wygląd, upodobania, potrzeby, zainteresowania i możliwości poznawania świata.

     Wie, że dzieci niepełnosprawne znajdują się w trudnej sytuacji i pomaga im.

      

     Potrafi opisać co czują postaci na rysunkach ilustrujących uczucia, np. szczęście, strach, radość, lęk, zadowolenie.

      

     Umie stosować komunikaty Ja w różnych sytuacjach: Ja czuję... Ja chcę... Ja potrafię... Ja jestem...Odróżnia dobro od zła, jest prawdomówny i sprawiedliwy, pomaga potrzebującym.

      

     Potrafi określić swoje marzenia i ustalić, które z nich są realne, a które są fantazją.

      

      

      

     Rozumie pojęcia: rodzice, rodzina. Zna stopnie pokrewieństwa między członkami rodziny.

      

     Wypowiada się na temat roli poszczególnych członków rodziny. Mówi o swoich obowiązkach w domu rodzinnym.

     Ma rozeznanie, że pieniądze otrzymuje się za pracę, dostosowuje swoje  oczekiwania do realiów ekonomicznych rodziny

      

     Zna i rozróżnia pojęcia: przyjaźń, miłość, szacunek, zaufanie. Określa swoje uczucia do rodziców, rodzeństwa.

      

      

     Ma świadomość, że jest odpowiedzialny za swoje postępowanie i przyczynia się do tworzenia atmosfery w domu rodzinnym. Uczestniczy w przygotowywaniu obchodów świąt w rodzinie.

     Zajęcia plastyczne.

      

      

     Odwoływanie się do własnych obserwacji i doświadczeń, drama.

      

      

     Zajęcia plastyczne.

      

      

     Drama.

      

      

      

     Opowiadanie.

      

      

      

      

     Uzupełnia tekst imionami rodziców i dziadków. Wykonuje drzewo genealogiczne najbliższej rodziny. Określa stopień pokrewieństwa między członkami rodziny. Scenki, prace plastyczne.

      

     Burza mózgów, drama, rozmowy w grupach na temat przeżyć związanych z życiem w rodzinie.

      

     Scenki, rozmowy.

     Pisanie życzeń okolicznościowych.

      


      

     Program wychowawczy dla klas I-III

     Dział

     Wartości wychowawcze uznawane i ustanowione w szkole; zadania wychowawcze

     Osiągnięcia uczniów

     Opis sytuacji wychowawczych

     Kultura osobista i komunikacja

      

     1.      Jestem uczniem – kl. I.

      

      

     2.      Kultura na co dzień – kl. I-III.

      

      

      

     3.      Mamy dobra koleżanki i dobrych kolegów – kl. I-III.

      

      

     4.      Zachowujemy spokój w szkole – kl. I-III.

      

      

     5.      Umiemy zachować się w instytucjach publicznych – kl. I-III.

      

      

      

      

     6.      Znamy i stosujemy formy dobrego zachowania w miejscach publicznych – kl. I-III.

      

      

     7.      Prezentujemy swoje osiągnięcia – kl. I-III.

      

      

      

     Pamięta nazwę i adres szkoły. Wie, kim był patron szkoły. Potrafi poprawnie zachowywać się na lekcji i na przerwie.

      

     Dziecko zachowuje się właściwie w środowisku rodzinnym, wobec kolegów i nauczycieli. Nawykowo stosuje zwroty grzecznościowe: proszę, dziękuję, przepraszam.

      

     Potrafi określić cechy dobrej koleżanki i dobrego kolegi. Umie zachowywać się jak dobra koleżanka czy dobry kolega.

      

     Potrafi ocenić swoje zachowanie na przerwach. Wie, że hałas jest szkodliwy dla zdrowia.

      

     Wie, jak zachować się w kinie, teatrze, muzeum. Potrafi korzystać z biblioteki szkolnej.

      

      

      

      

     Wie, jak zachować się w środkach komunikacji oraz instytucjach użyteczności publicznej.

      

      

     Samodzielnie lub pod kierunkiem nauczyciela uczeń przygotowuje programy artystyczne, prezentuje swoje prace plastyczno-techniczne.

      

     Pogadanka.

     Wycieczka po szkole.

      

     Drama.

      

      

      

     Odwołuje się do własnych doświadczeń.

      

     Drama.

      

      

     Bierze udział w imprezach kulturalnych (kino, teatr, muzeum, uroczyste apele). Lekcje biblioteczne.

      

     Wycieczki tematyczne na pocztę, do ośrodka zdrowia UMiG, sklepu...

      

     Przygotowanie przedstawień, okolicznościowych programów, wystaw prac. Udział w konkursach (kalendarz imprez).


      

     Program wychowawczy dla klas I-III

     Dział

     Wartości wychowawcze uznawane i ustanowione w szkole; zadania wychowawcze

     Osiągnięcia uczniów

     Opis sytuacji wychowawczych

     Region i wychowanie patriotyczne

     1.      Poznanie symboli narodowych, orientacja na mapie fizycznej Polski – kl. I-III.

      

      

     2.      Warszawa stolicą Polski – kl. I-III.

      

      

      

      

      

      

     3.      Poznanie historii mojej miejscowości, regionu (Pobiedziska, Gniezno, Poznań) – kl. III.

      

      

      

      

      

      

     4.      Polska w Europie. – kl. I-III.

      

     Zna symbole narodowe: godło, flaga. Zna nazwę swojej ojczyzny. Potrafi zaśpiewać hymn narodowy. Wskaże na mapie stolicę państwa i inne ważniejsze miasta. Zna krainy geograficzne Polski.

      

     Zna legendy o Warszawie. Wie, że Warszawa jest siedzibą władz Rzeczpospolitej Polskiej, zna herb Warszawy i ważniejsze zabytki miasta.

      

      

      

      

      

     Zna swój adres. Potrafi scharakteryzować okolicę: zabytki, krajobraz, obiekty kulturalne i handlowe. Zna legendy dotyczące Poznania i Wielkopolski. Wie, kim był Józef Kostrzewski. Zna hymn szkoły.Zna nazwę gminy, powiatu, województwa. Wie, że jest Wielkopolaninem, Polakiem, Europejczykiem. Zna nazwisko sołtysa, burmistrza. Orientuje się w tym, że są ludzie szczególnie zasłużeni dla  Polski i świata( np. Jan Paweł II)

      

     Wie, że Polska leży w Europie, jest członkiem Unii Europejskiej. Rozpoznaje flagę i hymn Unii.

     Opisuje godło, flagę narodową. Nauka hymnu. Praca z mapą.

      

     Praca z mapą. Omawianie legend warszawskich. Gromadzenie widokówek, ilustracji, wykonanie albumów. Praca plastyczne.

      

     Wycieczki w najbliższej okolicy. Słuchanie i czytanie legend. Tworzenie albumów o regionie (Poznaniu, Gnieźnie, Pobiedziskach).


      

     Program wychowawczy dla klas I-III

     Dział

     Wartości wychowawcze uznawane i ustanowione w szkole; zadania wychowawcze

     Osiągnięcia uczniów

     Opis sytuacji wychowawczych

     Ekologia i zdrowie

     1.      Ziemię moja planeta – kl. I-III.

      

      

      

      

     2.      Czy można żyć bez wody? – kl. III.

      

      

      

     3.      Dlaczego należy chronić lasy – kl. III.

      

      

     4.      Dbam o swoje zdrowie – kl. I-III.

      

      

      

      

      

     5.      Zdrowo się odżywiamy – kl. I-III.

      

      

     6.      Kiedy jestem chory to... – kl. I-III.

     Odczuwa potrzebę dbania o ziemię. Wie, że również od niego zależy jej czystość. Orientuje się w zagrożeniach ze strony roślin i zwierząt. Wie o takich zagrożeniach jak burza, huragan, powódź, lawina. Wie jak trzeba się zachować w takich sytuacjach.

      

     Wie jakie jest znaczenie wody w życiu ludzi, zwierząt i roślin. Potrafi wskazać jak może oszczędzać wodę.

      

     Wie jakie jest znaczenie lasu w życiu człowieka. Zna pojęcia: pomnik przyrody, rezerwat, park narodowy, park krajobrazowy.

      

      

     Opowiada jak należy dbać o higienę osobistą. Nazywa przedmioty do mycia ciała i czyszczenia odzieży. Wie, że  aktywność fizyczna i uprawianie sportu może zapobiec chorobie. Przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w trakcie zajęć ruchowych. Dba o prawidłową postawę.

      

     Wie o wartościach odżywczych warzyw, owoców i produktów mlecznych. Dba o właściwe higieniczne spożywanie posiłków.

      

     Potrafi rozpoznać objawy choroby. Wie jak bezpiecznie używać lekarstw. Wie jak chronić się przed chorobą.

     Pogadanka, plakaty, prace plastyczne.

      

      

      

     Rebusy, pogadanka, prace plastyczne, burza mózgów.

     Film pogadanka, wycieczka.

      

      

     Scenki, rysunek, plakat.

      

      

      

      

      

     Wykonanie surówek, codzienne spożywanie wspólnych śniadań.

     Pogadanka, spotkanie z pielęgniarką.


      

     Program wychowawczy dla klas IV-VI

     KLASA IV

     Dział

     Cele

     Osiągnięcia ucznia

     Sposób realizacji

     Wartości

     Jestem wartościowym człowiekiem. Potrafię odpowiadać za swoje wybory. Jestem tolerancyjny wobec innych. Możliwości i potrzeby innych ludzi oraz otwarty na potrzeby innych ludzi.

     o   potrafi powiedzieć nie, w sytuacjach zagrożenia broni swojego zdania, uzasadnia je

     o   potrafi przewidzieć następstwa swoich wyborów

     o   ma świadomość odpowiedzialności za swoje czyny

     o   rozumie potrzeby innych ludzi, w tym osób niepełnosprawnych; wie że potrzebują oni więcej pozytywnych bodźców do prawidłowego rozwoju

     o   rozumie konieczność innych kryteriów oceniania dzieci niepełnosprawnych ze względu na ich inne możliwości

     o   j. polski

     o   godzina z wychowawcą

     o   odwoływanie się do własnych obserwacji i doświadczeń

     o   scenki

     Kultura osobista

     Znam normy zachowania w różnych sytuacjach i przestrzegam ich.

     o   wie jak należy zachować się w różnych sytuacjach

     o   wie jakich norm zachowania uczy się w domu oraz w szkole i zna ich wartość

     o   j. polski

     o   godzina z wych.

     o   wycieczki

     Komunikacja międzyludzka

     Moje zachowanie komunikatem dla otoczenia.

     o   potrafi otwarcie przywitać osobę obcą

     o   swobodnie zachowuje się w miejscach publicznych

     o   rozpoznaje komunikaty skierowane do niego w otoczeniu

     o   używa poprawnych wyrażeń i zna ich sens

     o   rozróżnia formy języka (gwara, język potoczny, literacki, wulgaryzmy)

     o   j. polski

     o   godzina z wychowawcą

     o   wycieczki

     o   przedstawienia

     Region

     Moja rodzina także tworzy historię regionu.

     o   zna swoich przodków i ich zajęcia

     o   zna ważne wydarzenia związane z historią swojej okolicy i postacie z nią związane

     o   zna historię Węglewa

     o   zna podania ludowe dotyczące swojej okolicy

     o   historia

     o   j. polski

      

     Ekolo-gia

     Jestem częścią przyrody, dostrzegam naszą współzależność i jej zmienność.

     o   rozpoznaje różne środowiska (pola, łąki, lasy) i zna ich cechy

     o   wie, że trwale zależy od otaczającego środowiska (powietrze, woda)

     o   wie jakie czynniki wpływają na zmienność pór roku

     o   przyroda

     Zdrowie

     Dbam o higienę ciała i odzieży. Bezpiecznie poruszam się na drodze.

     o   wyjaśnia jak i dlaczego dba o czystość ciała i odzieży

     o   opracowuje swój higieniczny rozkład dnia

     o   zna ogólne zasady zachowania się na drodze przez pieszych i kierujących pojazdami (rowerami)

     o   przyroda

     o   godzina z wychowawcą

     o   technika

     Wychowanie patriotyczne i obywatelskie

     Jestem Polakiem.

     o   czuje się związany ze swoim krajem

     o   potrafi wymienić kilku sławnych Polaków

     o   orientuje się jakie wydarzenia historyczne upamiętniają święta narodowe

     o   zna symbole narodowe i wie jak zachować się w czasie ważnych uroczystości państwowych

     o   j. polski

     o   historia

     o   godzina z wych.

     o   przedstawienia szkolne


      

     Program wychowawczy dla klas IV-VI

     KLASA V

     Dział

     Cele

     Osiągnięcia ucznia

     Sposób realizacji

     Wartości

     Jestem asertywny. Potrafię docenić siebie. Jestem otwarty na innych ludzi, potrafię to wyrazić w kontaktach z osobami niepełnosprawnymi.

     o   potrafi wymienić kilka swoich wad i zalet

     o   jest świadomy, że nad wadami trzeba pracować

     o   krytycznie ocenia swoje możliwości i zna pojęcie mierz siły na zamiary

     o   wie co potrafi najlepiej i jakie daje mu to możliwości

     o   zna pojęcie asertywności i stara się realizować je w życiu

     o   rozumie odmienność ludzi; akceptuje ich odmienność

     o   j. polski

     o   godzina z wychowawcą

     o   przyroda

     o   codzienne sytuacje

     o   odgrywanie ról

     Kultura osobista

     Umiem budować swój system wartości. Potrafię odmówić w kulturalny sposób.

     o   potrafi odmówić zdecydowanie choć grzecznie

     o   potrafi swój system wartości budować na normach moralnych

      

      

     o   j. polski

     o   godzina z wychowawcą

     Komunikacja międzyludzka

     Potrafię komunikować się z różnymi osobami i w różnych sytuacjach.

     o   stosuje różne sposoby komunikowania się z otoczeniem

     o   zna i stosuje komunikaty ogólne i kody osobiste

     o   zna formy przekazu w różnych mediach, rozumie co to jest manipulacja w mass mediach

      

      

     o   j. polski

     o   godzina z wychowawcą

     o   wycieczki

     Region

     Znam historię mojego regionu.

     o   zna życiorys i dokonania J. Kostrzewskiego

     o   rozróżnia pojęcia: ojczyzna, mała ojczyzna, patriotyzm lokalny

     o   wie co to jest dziedzictwo kulturowe i z czego ono wynika

     o   godzina z wychowawcą

     o   wycieczki

     Ekologia

     Potrafię korzystać z zasobów naturalnych i dbać o moje środowisko.

     o   wie jak człowiek wpływa na środowisko

     o   zna różne bogactwa naturalne (kopaliny) i ich zastosowanie, wie że te zasoby są ograniczone

     o   wie jakie skutki wywołują odpady w środowisku (śmieci i ścieki)

     o   wie jak ważna jest segregacja śmieci

     o   przyroda

     o   j. polski

     o   wycieczki

     o   godzina z wychowawcą

     Zdrowie

     Prowadzę zdrowy tryb życia.

     o   potrafi odpowiednio dozować czas spędzony przed telewizorem, komputerem i na powietrzu

     o   rozróżnia pojęcia: wypoczynek bierny i czynny

     o   wie jaki wpływ na samopoczucie ma właściwa dieta

     o   przyroda

     o   godzina z wychowawcą

     o   wychowanie fizyczne

     Wychowanie patriotyczne i obywatelskie

     Jestem patriotą.

     o   zna pojęcie patriotyzm i wie czym się on przejawia

     o   zna wynaturzenia patriotyzmu – rasizm, nacjonalizm, szowinizm

     o   historia

     o   j. polski

     o   godzina z wychowawcą

      

      


      

     Program wychowawczy dla klas IV-VI

     KLASA VI

     Dział

     Cele

     Osiągnięcia ucznia

     Sposób realizacji

     Wartości

     Jestem kreatywny, ale i tolerancyjny. Wiem, że osoby niepełnosprawne mają takie same prawa jak ja. Umiem dostrzec ich potrzeby.

     o   zna sens słowa kreatywny i umie je zastosować

     o   wie, że każdy ma prawo do radosnego życia i swojej odmienności

     o   potrafi korzystać ze swoich zalet, minimalizując wady

     o   sam dostrzega potrzeby osób niepełnosprawnych i w miarę możliwości stara się je zaspokoić

     o   potrafi uargumentować stwierdzenie inny, a taki sam jak ja

     o   j. polski

     o   godzina z wychowawcą

     o   codzienne sytuacje

     o   burza mózgów

     o   dyskusja

     Kultura osobista

     Mój wygląd i zachowanie świadczy o mojej kulturze osobistej.

     o   zna pojęcie kultury osobistej

     o   wie, że zachowanie i wygląd świadczy o kulturze osobistej

     o   stara się być człowiekiem kulturalnym

      

     o   godzina z wychowawcą

     o   wycieczki

     o   przedstawienia

     Komunikacja międzyludzka

     Potrafię słuchać i chcę być wysłuchany.

     o   odróżnia znaczenia słów słuchać, a słyszeć, docenia znaczenie słuchania, wie na czym polega kultura rozmowy

     o   potrafi zredagować podstawowe pisma użytkowe

     o   zauważa manipulacje medialne

      

     o   j. polski

     o   godzina z wychowawcą

      

     Region

     Znam Wielkopolskę i Wielkopolan.

     o   zna nazwiska kilku wybitnych Wielkopolan i wie jakie są ich zasługi dla regionu i kraju

     o   potrafi wskazać na mapie miejsca związane z ważnymi wydarzeniami historycznymi

     o   potrafi wymienić kilka miejscowości leżących na Szlaku Piastowskim oraz ich zabytki

     o   potrafi powiązać wybitnych Wielkopolan i miejscowości z nimi związane

     o   wycieczki

     o   przedstawienia

      

     Ekologia

     Jestem odpowiedzialny za stan środowiska.

     o   zna i rozumie pojęcie degradacji, wie jak swoimi nawykami wpływa na degradację środowiska

     o   wie co to jest recykling, rekultywacja, biodegradacja oraz zna formy ich realizacji

     o   przyroda

     o   godzina z wych.

     o   wycieczka rowerowa i inne

     Zdrowie

     Potrafię udzielić pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

     o   zna środki, które można użyć przy udzielaniu pierwszej pomocy

     o   umie udzielić pierwszej pomocy przy skaleczeniach, omdleniach, krwawieniu z nosa, itp.

      

     o   przyroda

     o   godzina z wychowawcą

     Wychowanie patriotyczne i obywatelskie

     Jestem Europejczykiem.

     o   zna powiązania historii Polski z kulturą śródziemnomorską

     o   zna pojęcia: integracja europejska, kierunki współpracy Polski z krajami Europy

     o   historia

     o   j. polski

     o   godzina z wych.

     o   przyroda

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa w Węglewie im. prof. Józefa Kostrzewskiego
   • szkolaweglewo@wp.pl
   • 061 8177 046
   • Szkoła Podstawowa w Węglewie im. prof. J. Kostrzewskiego, 62-010 Pobiedziska
   • http://spweglewo.biposwiata.pl Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Prof. Józefa Kostrzewskiego w Węglewie tel: 618177046, e-mail: szkolaweglewo@wp.pl 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej im. Prof. Józefa Kostrzewskiego w Węglewie możliwy jest pod numerem tel. 618177046. 3. Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108). Podstawą legalności przetwarzania są cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (realizacja statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce). 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe Pana/Pani będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa. 6. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody – nie obowiązuje, jeśli dane przetwarzane są na podstawie przepisów prawa. 7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 • Galeria zdjęć

   brak danych