• Historia


    •                              Historia naszego spotkania z Józefem Kostrzewskim

     1983
     -     Szkoła wystąpiła do Kuratorium Oświaty o nadanie imienia prof. Józefa Kostrzewskiego.

     1983/84 -  Zapoznano uczniów z historią Ostrowa Lednickiego i Biskupina.
                    Poznawano miejsca związane z życiem profesora: Strzeszynek,Krzyżowniki, Muzeum Archeologicznym w    
                    Poznaniu.           Spotkania z panią Marią Kostrzewską synową  profesora,panem Kwiatkowskim,który znał 
                    Kostrzewskiego,pracownikami    Muzeum Pierwszych Piastow na Lednicy. www.lednicamuzeum.pl

      


     25.02.1985 - W setną rocznicę urodzin profesora Szkoła otrzymała Jego imię.


     09.03.1985 - Uczniowie wzięli udział w sesji popularno-naukowej poświęconej 100 rocznicy urodzin Patrona.

      

     25.02.1986 - Uroczyście obchodzono pierwszą rocznicę nadania szkole imienia. Od tego czasu każdego roku szkoła obchodzi  
                      uroczyście Dzień Patrona. Uczniowie biorą udział w konkursie wiedzy o Patronie, wyjeżdżają na wycieczki do
                      Biskupina, Ostrowa Lednickiego, Krzyżownik i Muzeum Archeologicznego w Poznaniu.

      

     26.02.1994 -    Odbyło się w szkole uroczyste spotkanie ,, Koła Miłośników Pobiedzisk " poświęcone działalności Józefa
                      Kostrzewskiego.

      

     25.02.1995 - Dziesiątą rocznicę nadania szkole imienia obchodzono z udziałem pani Marii Kostrzewskiej ,władz gminnych oraz 
                     delegacji ze szkoły Nr 57 w Poznaniu.

     23.10.1995 – Poznając pracę archeologa dzieci czynnie uczestniczyły w pracach wykopaliskowych Ostrowie Lednickim.

     09.10.1999 - Instytut Prahistori UAM organizuje uroczystość z okazji 30 rocznicy śmierci profesora Kostrzewskiego.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa w Węglewie im. prof. Józefa Kostrzewskiego
   • szkolaweglewo@wp.pl
   • 061 8177 046
   • Szkoła Podstawowa w Węglewie im. prof. J. Kostrzewskiego, 62-010 Pobiedziska Poland
   • http://spweglewo.biposwiata.pl Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Prof. Józefa Kostrzewskiego w Węglewie tel: 618177046, e-mail: szkolaweglewo@wp.pl 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej im. Prof. Józefa Kostrzewskiego w Węglewie możliwy jest pod numerem tel. 618177046. 3. Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108). Podstawą legalności przetwarzania są cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (realizacja statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce). 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe Pana/Pani będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa. 6. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody – nie obowiązuje, jeśli dane przetwarzane są na podstawie przepisów prawa. 7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
  • Logowanie