• Regulamin Samorządu Uczniowskiego

    • Załącznik Nr 1 do uchwały Samorządu Uczniowskiego

     Szkoły Podstawowej w Węglewie

     z dnia 1 lutego 2018 roku

      

      

     Regulamin Samorządu Uczniowskiego w Szkole Podstawowej w Węglewie im. prof. Józefa Kostrzewskiego

      

      

     §1

     Wstęp

      

     1.      Samorząd Uczniowski działa na podstawie Art. 85 ustawy prawo oświatowe z dnia 16 grudnia 2017 r.(Dz.U. 2017 poz. 59) oraz Statutu Szkoły i niniejszego regulaminu.

     2.      Samorząd Uczniowski  (SU) tworzą wszyscy uczniowie Szkoły.

     3.      Rada SU jest ciałem przedstawicielskim społeczności uczniowskiej powołanym w celu współdziałania z Dyrektorem Szkoły.

     4.      Zarząd Rady SU reprezentuje interesy wszystkich uczniów. Zasady pracy SU ustala niniejszym regulamin, uchwalony przez Radę Samorządu Uczniowskiego i zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną.

     5.      Regulamin Samorządu uczniowskiego jest zgodny ze statutem szkoły.

      

      

     § 2

     Cele i zadania

      

     Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

     1.      Prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami.

     2.      Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.

     3.      Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań.

     4.      Prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem Szkoły.

     5.      Prawo wyboru nauczycieli pełniących rolę Opiekunów Samorządu, którzy
     będą wspierali uczniów w każdej sprawie i pomagali w rozwiązywaniu
     problemów.

     6.      Prawo do opiniowania programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły.

     7.      Prawo do opiniowania organizacji szkoły, a w szczególności dni wolnych od zajęć.

     8.      Prawo do składania zapytania w sprawie szkolnej każdemu organowi szkoły.

     9.      Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem szkoły może podejmować działania z  zakresu wolontariatu. 

      

      

     § 3

     Organy Samorządu Uczniowskiego

      

     Organami samorządu Uczniowskiego są:

     1.      Samorząd Klasowy ,

     2.      Rada Samorządu Uczniowskiego w składzie:

     a) przewodniczący

     b) zastępca przewodniczącego

     c) sekretarz

      

      

     § 4

     Kompetencje Organów Samorządu Uczniowskiego

      

     1.      Uchwalanie Regulaminu Samorządu Uczniowskiego.

     2.      Ustalanie planu pracy SU na dany rok szkolny.

     3.      Opiniowanie wyboru opiekunów SU.

     4.      Reprezentowanie klasy lub szkoły.

     5.      Pomoc w przygotowywaniu i przebiegu imprez i uroczystości szkolnych.

      

      

     § 5

     Tryb Wyboru Rady Samorządu Uczniowskiego

      

     1.      Kandydatów do RSU zgłaszają Samorządy Klasowe.

     2.      Kandydaci do RSU muszą posiadać co najmniej dobrą ocenę zachowania.

     3.      W wyborach biorą udział wszyscy uczniowie z klas I-VIII w glosowaniu tajnym i powszechnym.

     4.      Do rady SU mogą kandydować uczniowie z klas IV-VIII.

     5.      W miesiącu wrześniu trwa kampania wyborcza (Wybrani kandydaci powinni oddać kartki z następującymi danymi: imieniem i nazwiskiem, klasą, krótką informacją o sobie oraz programem swojej działalności w SU. Zgłoszenia te zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń).

     6.      Wybory do Zarządu SU powinny odbyć się do 30 września każdego roku szkolnego.

     7.      W celu przeprowadzenia wyborów opiekun SU powołuje trzyosobową komisję wyborczą, w skał której nie mogą wchodzić osoby kandydujące.

     8.      Nad przebiegiem głosowania czuwa opiekun SU.

     9.      Członkami  Zarządu SU zostają osoby, które uzyskały największą liczbę głosów.

     10.  Nowy Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie osoby funkcyjne.

      

      

     § 6

     Tryb wyboru opiekuna Samorządu Uczniowskiego

      

     1.      Kadencja opiekunów SU trwa 2 lata.

     2.      Opiekunów SU w głosowaniu tajnym wybierają uczniowie klas II-VIII

     3.      Warunkiem wyboru nauczycieli na opiekunów SU jest wyrażenie przez nich  ustnej  zgody.

     4.    Dyrektor szkoły powierza wybranym nauczycielom funkcje opiekunów SU na   

       najbliższym posiedzeniu Rady Pedagogicznej .

      

      

     § 7

     Opiekun Samorządu

      

     1.      Opiekun nie jest członkiem Samorządu, lecz Rady pedagogicznej

     2.      Zadaniami opiekuna są:

                 a) czuwanie nad pracą Samorządu

                 b) pośredniczenie między uczniami, a nauczycielami oraz Dyrekcją Szkoły

                 c)  doradzanie i wspomagania inicjatywy uczniowskiej

                 d) pośredniczenie w rozstrzyganiu konfliktów na różnych płaszczyznach

      

      

     § 8

     Tryb dokonywania zmian w regulaminie SU

      

     1.      Zmiany w Regulaminie SU ustala Rada Samorządu Uczniowskiego. Regulamin zostaje uchwalony przez ogół uczniów i zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną.

      

     § 9

     Postanowienia końcowe

      

     1.      Regulamin uchwalony przez Samorząd Uczniowski w dniu 31.01.2018 roku.

                  Niniejszy regulamin  stosuje się łącznie ze Statutem od dnia uchwalenia.

     2.      Traci ważność  regulamin Samorządu Uczniowskiego z dnia 10.10.2008 roku z  

                 późniejszymi zmianami

     3.      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa w Węglewie im. prof. Józefa Kostrzewskiego
   • szkolaweglewo@wp.pl
   • 061 8177 046
   • Szkoła Podstawowa w Węglewie im. prof. J. Kostrzewskiego, 62-010 Pobiedziska Poland
   • http://spweglewo.biposwiata.pl Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Prof. Józefa Kostrzewskiego w Węglewie tel: 618177046, e-mail: szkolaweglewo@wp.pl 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej im. Prof. Józefa Kostrzewskiego w Węglewie możliwy jest pod numerem tel. 618177046. 3. Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108). Podstawą legalności przetwarzania są cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (realizacja statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce). 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe Pana/Pani będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa. 6. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody – nie obowiązuje, jeśli dane przetwarzane są na podstawie przepisów prawa. 7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
  • Logowanie