• Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Pracujemy jako zespół, szanując
     i wspierając się nawzajem. Uczymy kreatywności, z jednoczesnym naciskiem na odpowiedzialność za własne decyzje. Jesteśmy otwarci na świat i zmiany w nim zachodzące, chętni do czerpania z jego dorobku naukowego i kulturowego.

     Nasza szkoła jest zakorzeniona w tradycji lokalnej i narodowej. Kształcimy swoich wychowanków
     w oparciu o szacunek do drugiego człowieka, poszanowanie systemu wartości, dziedzictwa kulturowego i historycznego.

     Każdy uczeń w naszej szkole osiąga sukces na miarę swoich możliwości, uczy się żyć
     w środowisku i dla środowiska. Kształtujemy w uczniach wrażliwość na dobro, prawdę i piękno. Najwyższym dobrem jest dla nas uczeń.

     Model absolwenta: 

     Absolwent Szkoły Podstawowej im. prof. J. Kostrzewskiego w Węglewie jest Polakiem umiejącym żyć godnie
     i poruszać się w otaczającym Go świecie oraz:

     jest przygotowany do podjęcia nauki na wyższym szczeblu edukacji,
     czerpie radość z nauki,
     przestrzega ogólnie przyjętych wartości moralnych,
     potrafi samodzielnie podejmować decyzje i ponosić ich konsekwencje,
     potrafi wyrażać i uzasadniać własne zdanie,
     zgodnie współpracuje z innymi,
     jest ciekawy świata i wrażliwy na drugiego człowieka,
     jest życzliwy i tolerancyjny, szanuje godność własną i drugiego człowieka,
     rozumie wartość uczenia się i potrzebę własnego rozwoju,
     dba o zdrowie psychiczne i fizyczne oraz o bezpieczeństwo własne i innych,
     potrafi wykorzystać wiedzę w sytuacjach życiowych.