• Koncepcja Pracy Szkoły

    •  

     MISJA

     Naszym zadaniem jest wspieranie rodziny w procesie wychowania i nauczania, stwarzając uczniom optymalne warunki do prawidłowego, wszechstronnego rozwoju duchowego i intelektualnego.

      

     Wizja szkoły

     W naszej szkole  tworzymy fundament wykształcenia – szkoła łagodnie wprowadza uczniów w świat wiedzy, dbając o ich harmonijny rozwój intelektualny, etyczny, emocjonalny, społeczny i fizyczny.

      

     Nasza szkoła

     • przyjazna , przygotowująca  uczniów do dalszej edukacji nastawionych na osiąganie sukcesów na miarę możliwości ucznia,
     • pomagająca   wszystkim uczniom w pełnym ich rozwoju,
     • prowadząca zajęcia pozalekcyjne , dzięki którym uczniowie zdobywają wiedzę oraz rozwijają swoje zainteresowania,
     • korzystająca z technik informacyjnych i informatycznych,
     • pracująca metodami aktywnymi,
     • wspierająca i rozwijająca współpracę między uczniami, nauczycielami, rodzicami oraz społecznością lokalną,
     • zapewniająca dobrze zorganizowane , atrakcyjne zajęcia w której nad rozwojem ucznia czuwa wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana kadra pedagogiczna, stosująca nowoczesne metody nauczania i wychowania.

      

      

     MODEL ABSOLWENTA

           Ideał  naszego absolwenta określili rodzice w programie wychowawczym szkoły:

     • Uczy się poznawać świat i radzi sobie w różnych sytuacjach
     • Poszukuje, odkrywa i dąży na drodze rzetelnej pracy do osiągania swoich celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie
     • Żyje nie tylko dla siebie, ale i dla innych, pamięta i realizuje ponadczasowe wartości: pomoc drugiemu człowiekowi, umiłowanie prawdy, zgłębianie wiedzy
     • Ma świadomość, że jest wartościowym człowiekiem, obdarzonym różnymi talentami i tylko od niego zależy, czy będzie je rozwijać.

      

     Koncepcja funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Węglewie obejmuje:

       I.Kadrę pedagogiczną

       II.Podnoszenie jakości nauczania

        III.Opiekę i wychowanie

        IV.Rozwijanie bazy szkolnej

        V.Promocję szkoły w środowisku lokalnym

        VI.Zarządzanie szkołą

      

     1. Kadra pedagogiczna 

          Doskonalenie zawodowe planowane jest zgodnie z potrzebami szkoły i nauczycieli. Wspólnie ustalamy jego kierunki na kolejne  pięć lat.

          W najbliższych latach  skupimy się na podnoszeniu  kompetencji nauczycieli  w różnych płaszczyznach działania szkoły. W zakresie wiedzy dotyczyć to będzie podnoszenie poziomu kompetencji specjalistycznych i przedmiotowych oraz coraz lepszą znajomość przepisów prawa oświatowego. Będą to kursy i warsztaty m.in. dotyczące:  terapii pedagogicznej, neurologopedii, pracy z dzieckiem autystycznym, kinezjologii Denisona, praca z dzieckiem nadpobudliwym., pedagogika zabawy, ocenianie kształtujące, kursy komputerowe.

      

     II. Podnoszenie jakości nauczania

      

         Do najważniejszych elementów tego wewnątrzszkolnego systemu należą:

     1.Diagnoza gotowości szkolnej

     2.Uczniowie klasy III  objęci są sprawdzianem  kompetencji OBUT

     3. Badanie matematyczno-przyrodniczych kompetencji wśród uczniów klas V,

     4.Badanie  techniki cichego czytania oraz tempa czytania w klasach II-VI

     5.Diagnoza wewnątrzszkolna kompetencji uczniowskich w klasie VI.

     6. . Wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych służących wyrównywaniu szans edukacyjnych    uczniów.

     7.Przygotowanie uczniów do samodzielnego rozwiązywania problemów edukacyjnych przez   aktywizujące  metody pracy na zajęciach i udział w zajęciach pozalekcyjnych.

      

      

     1. Opieka i wychowanie

      

     1. Wdrażanie  i modyfikowanie w razie potrzeb Programu wychowawczego

        i  Szkolnego Programu Profilaktyki.

      

     2. Popularyzowanie właściwych zachowań - respektowanie norm społecznych i

         zasad bezpieczeństwa wśród uczniów.

     • Praca w Samorządzie Uczniowskim.
     • Współorganizowanie imprez i uroczystości szkolnych.

      

     3.Realizacja programów profilaktyczno-edukacyjnych:

      ”Klub Bezpiecznego Puchatka”, ”Bądźmy zdrowi- wiemy więc działamy”,

        Program UNICEF- ‘Baw się i bądź bezpieczny”,  „Pierwsze trzy minuty”.

      

     4.Kształtowanie postaw proekologicznych przez udział w akcjach „Sprzątanie Świata”,  „Dzień Ziemi” i akcjach recyklingowych.

      

     5. „Teatr w szkole”. Gościmy w szkole aktorów     z przedstawieniami profilaktyczno-edukacyjnymi. Daje to dzieciom możliwość kontaktu ze sztuką , a jednocześnie zabawa połączona jest z nauką.

      

     6.Organizacja zajęć  rekreacyjno- edukacyjnych w okresie ferii zimowych i półkolonii   w czasie letnich wakacji.

      

     7.Współpraca z instytucjami wspomagającymi: Policją, Ośrodkiem Pomocy Społecznej i kuratorem sądowym.

      

     IV. Rozwijanie bazy szkoły

     W najbliższych latach dalsza modernizacja obiektu:

     - wymiana podłogi w ostatniej sal i w bibliotece

     -modernizacja kuchni

     - położenie kostki  przed budynkiem i wykonanie chodnika między szkołą  a salką

     -wymiana pieca centralnego ogrzewania i  modernizacja kuchni

     - remont łazienki w oddziale przedszkolnym  i bieżące prace malarskie

      

     V. Promocja szkoły w środowisku lokalnym

     1.Szkoła promuje wartość edukacji.

     2.Szkoła współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi nie tylko w lokalnym środowisku./OPS w Pobiedziskach, z Agencją Rynku Rolnego - dzieci korzystają z programów „Szklanka mleka” i Owoce w szkole”, z  Muzeum Archeologicznym i Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu/.

      

     3.Szkoła podejmuje  inicjatywy na rzecz środowiska /organizacja   Gminnego Konkurs Piosenki   

         Dziecięcej, Rodzinne Pikniki Integracyjne , wystawy/

      

     4.Rodzice współuczestniczą w realizacji zadań szkoły:  realizacja projektu „ Mieszkamy w Polsce          i Europie”.

       W kolejnych latach będziemy realizować następującą tematykę ”Biesiada Wielkopolska”, „Wędrówki po Polsce”, „Sąsiedzi Polski”, Wędrówki po Europie.”

      

     VI.  Zarządzanie szkołą.

     1. Działania szkoły są planowane i podejmowane w oparciu o pracę zespołową nauczycieli.

     2. Prowadzona jest ewaluacja wewnętrzna pracy szkoły przez powołany zespół do ewaluacji.

     3. Szkoła podejmuje działania zmierzające do poprawy warunków pracy - poprawa bazy i wyposażenia.

     4. Wewnętrzny nadzór pedagogiczny przebiega zgodnie z planem i służy poprawie  jakości pracy szkoły.