• Kodeks Etycznego Postępowania

    • KODEKS  ETYCZNEGO POSTĘPOWANIA

      

     ROZDZIAŁ   I

      

     Postanowienia ogólne

      

     § 1. 1. Świadomi moralnej odpowiedzialności za proces nauczania i wychowania pragniemy kształtować najlepsze wzorce etyczne naszej wspólnoty szkolnej i wprowadzamy Kodeks Etyki.

     2. Jest on wezwaniem wszystkich członków społeczności szkolnej (uczniów, nauczycieli, pozostałych pracowników) do tego, by w życiu i pracy zawodowej kierowali się zasadami moralnymi, prawdą i dobrem.

     § 2.1. Szkoła jest publiczną placówką oświatową świadczącą usługi uczniom, rodzicom i środowisku. Realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. z późniejszymi zmianami oraz przepisy wydane na jej podstawie, opiera się przy tym na programie wychowawczym szkoły.

     2.  Szkoła  dba o profesjonalizm pracy pedagogicznej, tworzy mechanizmy stałej kontroli jakości prowadzonych zajęć i oceny pracy nauczycieli. Dąży do rozwoju metodyki i dydaktyki, popiera eksperymenty i innowacje pedagogiczne. W tym celu stosuje i rozwija nowe techniki edukacji, wykorzystując zarówno sprawdzone, jak i nowe metody, środki multimedialne.

     3. Kodeks Etyczny Szkoły  dotyczy postaw nauczycieli, uczniów i pozostałych pracowników szkoły, ich kultury, osobistej odpowiedzialności, samokrytycyzmu, uczciwości, hierarchii wartości, wiedzy i kompetencji.

     4. Kodeks etyczny jest dokumentem uzupełniającym do:

     1. Statutu szkoły;
     2. Regulaminu Rady Pedagogicznej;
     3. innych dokumentów Szkoły.

      

     5. Kodeks odzwierciedla najważniejsze wartości etyczne i stanowi dla pracowników oraz uczniów wzorzec postępowania w stosunkach interpersonalnych zarówno w relacjach szkolnych, jak i pozaszkolnych.

      

      

     ROZDZIAŁ  II

      

     Zasady obowiązujące wśród pracowników placówki

      

     § 3.1.Zasada poszanowania godności:

      

     1. godność człowieka jest źródłem jego praw i obowiązków, zarówno w aspekcie prawnym, jak i moralnym. Dyrektor szkoły stoi na straży poszanowania tej godności przez pracowników i uczniów;

      

     1. relacje między uczniami i pracownikami szkoły powinny być nacechowane zaufaniem, uprzejmością, życzliwością oraz poszanowaniem odmienności przekonań                            i światopoglądu. Nie można nikogo dyskryminować z powodu jakichkolwiek różnic światopoglądowych;

      

     1. pracownicy szkoły i uczniowie nie powinni brać udziału w żadnych przedsięwzięciach uwłaczających ich godności lub godności innych, jak również podejmować zajęć mogących zaszkodzić  dobremu imieniu ich lub szkoły.

     § 4.1. Zasada praworządności:

     1. funkcjonowanie szkoły opiera się na prawie i przyjętych w jego ramach regulaminach;

      

     1. wszyscy są zobowiązani stosować się do przepisów obowiązujących w szkole;

      

     1. szkoła udostępnia uczniom i ich rodzicom: Statut, Regulaminy, Kodeks Etyczny i inne obowiązujące w niej przepisy na swojej stronie www;

      

     1. uczeń, jak i pracownik szkoły ma prawo domagać się poszanowania swoich regulaminowych uprawnień.

      

     § 5.1. Zasada uczciwości:

      

     1.  uczciwość nauczyciela przejawia się w jego solidnej pracy wychowawczej                          i dydaktycznej oraz w sprawiedliwej, jawnej ocenie osiągnięć ucznia;

      

     1.  uczeń ma prawo wglądu do swoich prac i sprawdzianów;

      

     1.  relacje między nauczycielami, a uczniami winny układać się z zachowaniem stosownego dystansu  oraz wzajemnej życzliwości;

      

     1.  niedopuszczalne jest uciekanie się do protekcji, zbytniej poufałości, wykorzystywanie związków rodzinnych i osobistych, a także formułowanie pomówień wobec nauczycieli i innych osób.

      

     § 6.1. Zasada rzetelności:

      

     1. nauczyciel unika formułowania sądów i opinii w problematyce, w której nie jest specjalistą. Ma prawo do wątpliwości i stawiania pytań;

      

     1. uczeń jest zobowiązany do rzetelnej i sumiennej pracy nad stałym podnoszeniem swojego potencjału rozwojowego oraz zdobywania wiedzy przez cały okres nauki. W tym celu uczestniczy w zajęciach, wykonuje zadane prace domowe oraz bierze aktywny udział w życiu szkolnym i kulturalnym;

      

     1. prawem ucznia jest możliwie pełny dostęp do zasobów wiedzy zgromadzonych w szkole. Uczeń może zadawać pytania dotyczące omawianych zagadnień każdemu nauczycielowi prowadzącemu zajęcia.

     § 7.1. Zasada dbałości o kulturę osobistą:

      

     1. członkowie społeczności szkolnej zachowują powszechnie przyjęte kanony kultury osobistej;

      

     1. przejawem kultury osobistej jest uszanowanie powagi miejsca i chwili poprzez odpowiednie zachowanie i strój podczas szkolnych uroczystości oraz w czasie zajęć codziennych;

      

     1. niedopuszczalne jest w szczególności:
     1. używanie wulgaryzmów,
     2. spóźnianie się,
     3. korzystanie na zajęciach z telefonów komórkowych,
     4. prezentowanie ozdób ciała wykraczających poza standard.

      

     § 8.1. Zasada poszanowania dóbr materialnych:

      

     1. pracownicy szkoły i uczniowie zobowiązani są do poszanowania dóbr materialnych stanowiących jej bazę dydaktyczną;

      

     1. uczeń przejawia troskę o estetykę udostępnionych mu przedmiotów i urządzeń . Nie mogą być tolerowane jakiekolwiek przejawy wandalizmu wobec dóbr materialnych szkoły, jak również ich kradzież.

     § 9.1. Zasada sprzeciwiania się patologiom życia szkolnego i społecznego:

      

     1. każdy powinien być wyczulony na wszelkie naganne zachowania w życiu szkolnym,  bierna postawa wobec nich jest przyzwoleniem na agresję;

      

     1. W szczególności należy więc:
     1. przeciwstawiać się przemocy i agresji;
     2. dbać, by szkoła była wolna od wszelkich używek;
     3. walczyć z wszelkimi aktami wandalizmu i kradzieży.

      

     § 10.1. Zasada dbania o dobre imię i wizerunek szkoły:

      

     1. każdy członek społeczności szkolnej dba o promocję szkoły, propaguje jej sukcesy             i osiągnięcia;

      

     1. wszelkie postawy i opinie krytyczne winny być przedstawiane w dyskusjach wewnątrzszkolnych, by inspirować do przedsięwzięć służących doskonaleniu funkcjonowania szkoły;

      

     1. powinnością wszystkich członków społeczności szkolnej jest unikanie działań wymierzonych w autorytet i dobre imię szkoły;
     2. nie można prowadzić jakichkolwiek działań, powołując się na szkołę, jeśli w rzeczywistości są to przedsięwzięcia prywatne.

      

                                                                           

     ROZDZIAŁ III

      

     Zasady szczegółowe obowiązujące wśród nauczycieli

     § 11.1. Naczelną zasadą w postępowaniu z dziećmi jest poszanowanie ich godności                     i podmiotowe traktowanie oraz świadomość, że proces edukacyjny wymaga czasu i u każdego ucznia przebiega indywidualnie. W swoich działaniach nauczyciel jest obowiązkowy i sprawiedliwy. Szanuje przy tym godność osobistą każdego człowieka i wymaga takiego samego szacunku wobec siebie.

     2. Wyraża się to w etycznej postawie względem:

     1. uczniów;
     2. rodziców;
     3. innych nauczycieli;
     4. miejsca pracy i władz zwierzchnich.

      

     § 12.1. Postawa nauczyciela względem uczniów:

      

     1.  nauczyciel respektuje prawa dzieci wyrażone w Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności prawa dotyczące edukacji;

      

     1.  uznaje wyjątkowość, indywidualność i specyfikę potrzeb każdego ucznia oraz dostarcza mu pomocy i wsparcia, aby mógł rozwijać swój potencjał  intelektualny;

      

     1.  każdy nauczyciel chroni uczniów przed zagrożeniami oraz reaguje na problemy uczniów, pomagając je rozwiązywać;

      

     1.  odnosi się profesjonalnie i z przyjaźnią do uczniów, stwarzając optymalny dystans;

      

     1.  pomaga odnaleźć uczniom zainteresowania  oraz umożliwia ich rozwijanie;

      

     1.  nauczyciel powinien wzmacniać poczucie własnej wartości uczniów;

      

     1.  wykazuje troskę, pilność i dyskrecję w każdej sprawie dotyczącej opieki nad uczniami;

      

     1.  zapewnia, że informacje poufne dotyczące ucznia i jego rodziny nie będą wykorzystywane w żaden sposób na jego szkodę, w szczególności zaś w sprawach związanych z światopoglądem i wyznaniem religijnym;

      

     1.  zachowuje obiektywizm w ocenianiu oraz postępowaniu w sytuacjach konfliktowych (zarówno między uczniami, jak i w relacji nauczyciel-uczeń) oraz czuje się odpowiedzialny za rozwiązanie lub załagodzenie wszelkich konfliktów;

      

     1.  ma pełne prawo do obrony własnej i mienia osobistego w przypadku świadomego wandalizmu;

      

     1.  zdecydowanie sprzeciwia się stosowaniu używek;

      

      § 13.1. Postawa nauczyciela względem rodziców:

      

     1.  nauczyciel honoruje prawa rodziców do zasięgania informacji i konsultacji, poprzez uzgodnione procedury mające na celu dobro ich dzieci;

      

     1.  nauczyciel zobowiązany jest respektować władzę rodzicielską, jednakże służy profesjonalną radą, mając na uwadze dobro dziecka;

      

     1.  dokłada wszelkich starań, aby zachęcić rodziców do aktywnego udziału w edukacji dziecka i wspierania jego  procesu rozwoju;

      

     1.  przekazuje w sposób komunikatywny informacje, wskazując nie tylko słabe, ale przede wszystkim mocne strony dziecka, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa;

      

     1.  nauczyciel powinien w sytuacjach konfliktowych dla dobra szkoły i ucznia wypracowywać kompromis w relacji: szkoła-rodzice;

      

     1.  nauczyciel zdecydowanie przeciwstawia się jakimkolwiek formom wywierania wpływu na sposób oceny uczniów.

      

     § 14.1. Postawa nauczyciela względem innych nauczycieli i pracowników szkoły.

      

     1.  nauczyciel kieruje się solidarnością zawodową;

      

     1.  okazuje postawę koleżeńską wobec innych poprzez respektowanie ich zawodowej pozycji, poszanowanie opinii i metod pedagogicznych oraz służenie radą i pomocą w szczególności w stosunku dla osób rozpoczynających pracę;

      

     1.  niedopuszczalne jest wykorzystywanie przez nauczyciela posiadanych informacji dotyczących współpracowników;

      

     1.  pomaga kolegom we wspólnym realizowaniu zadań szkoły;

      

     1. nauczyciel w sytuacji zastrzeżeń do własnej pracy (zgłoszonych przez dyrektora, rodziców, uczniów) przyjmuje i wykorzystuje rady, doświadczenia oraz metody pracy od innych nauczycieli;

      

     1. nauczyciel powinien stanowczo przeciwstawiać się wszelkim naciskom w różnorakiej formie np. szantażowi, mobbingowi, itp.

      

     § 15.1. Postawa nauczyciela wobec obowiązków oraz władz zwierzchnich.

      

     1.  nauczyciel pozyskuje publiczne zaufanie i szacunek poprzez wysoki poziom nauczania zapewniany wszystkim uczniom;

      

     1. nieustannie pogłębia profesjonalną wiedzę;

      

     1.  dobrze planuje swoją pracę dydaktyczną w oparciu o obowiązującą podstawę programową i przyjęte w szkole programy;

      

     1. jak najlepiej wykorzystuje w pracy z uczniem zdobyte kompetencje i kwalifikacje;

      

     1. zachowuje odpowiednią kulturę bycia;

      

     1.  niedopuszczalne jest w trakcie prowadzenia zajęć dydaktycznych spożywanie posiłków, korzystanie z telefonów komórkowych  oraz uleganie własnym nałogom;

      

     1.  nauczyciel podejmuje przewidziane prawem kroki w przypadku jawnego łamania ogólnie obowiązujących norm etycznych wobec jego osoby;

      

     1.  przestrzega postanowień niniejszego kodeksu. Zmian w kodeksie etycznym dokonuje zespół powołany przez  Radę Pedagogiczną po zaopiniowaniu przez Samorząd Uczniowski i Radę Rodziców.

      

      

     ROZDZIAŁ IV

      

     Zasady kodeksu etycznego wśród uczniów

      

     § 16.1. Zgodnie z kodeksem etycznym uczeń:

      

     1. przestrzega zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły;
     2. z szacunkiem i kulturą odnosi się do drugiego człowieka – przestrzega kultury słowa;
     3. jest wrażliwy na krzywdę innych i służy pomocą;
     4. cechuje go schludny wygląd dostosowany do wymogów szkoły. Na uroczystości szkolne przychodzi w stroju galowym;
     5. dba o bezpieczeństwo, nie stosuje przemocy słownej, fizycznej ani psychicznej;
     6. szanuje mienie szkolne - dba jak o swoje własne;
     7. nie przywłaszcza cudzych własności;
     8. jest zobowiązany do zachowania tajemnicy w sprawach osobistych powierzanych w zaufaniu przez inną osobę (kolegę, koleżankę, nauczyciela), chyba że zagraża to zdrowiu lub bezpieczeństwu innych;
     9. rozumie potrzebę obowiązku systematycznego uczęszczania do szkoły;
     10. przestrzega zasad zdrowego stylu życia;
     11. godnie reprezentuje swoją szkołę na uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych;
     12. szanuje odmienne przekonania, wiarę i poglądy innych, a także godność i wolność drugiego człowieka.

      

      

     ROZDZIAŁ V

      

     Postanowienia końcowe

      

     § 19.1. W sprawie naruszenia zasad zawartych w kodeksie mogą wnioskować pracownicy szkoły, rodzice oraz uczniowie.

      

     1. Postępowanie w razie naruszenia zasad kodeksu etycznego
     1. rozmowa z dyrektorem szkoły;
     2. przedstawienie problemu na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

      

     § 20. Zmiany w Kodeksie Etyki mogą być wprowadzane w trybie właściwym dla jej ustalania.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa w Węglewie im. prof. Józefa Kostrzewskiego
   • szkolaweglewo@wp.pl
   • 061 8177 046
   • Szkoła Podstawowa w Węglewie im. prof. J. Kostrzewskiego, 62-010 Pobiedziska
   • http://spweglewo.biposwiata.pl Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Prof. Józefa Kostrzewskiego w Węglewie tel: 618177046, e-mail: szkolaweglewo@wp.pl 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej im. Prof. Józefa Kostrzewskiego w Węglewie możliwy jest pod numerem tel. 618177046. 3. Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108). Podstawą legalności przetwarzania są cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (realizacja statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce). 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe Pana/Pani będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa. 6. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody – nie obowiązuje, jeśli dane przetwarzane są na podstawie przepisów prawa. 7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
  • Logowanie