• Jubileusz 90-lecia UAM w Poznaniu

    •                       Znamienici goście w Węglewie     W dniu 6 maja 2009 roku Szkoła Podstawowa oraz Sołectwo wsi Węglewo
     mieli zaszczyt wziąć udział w uroczystych obchodach 90 - lecia UAM w
     Poznaniu.

     Profesor Józef Kostrzewski urodzony w Węglewie, znamienity archeolog,  patron naszej szkoły był współzałożycielem
     Wszechnicy Piastowskiej, którą obecnie znamy jako Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza.

     W okolicznościowych uroczystościach wzięli udział przedstawiciele
     władz uniwersyteckich, m.in. prorektor prof.dr hab. J. Guliński, dziekan
     wydziału historycznego prof.dr hab.H. Kóčka-Krenz wicedyrektor Instytutu
     Prehistorii W.Rączkowski .
     Nie zabrakło także władz gminnych Burmistrza Miasta i Gminy M. Podsady, członków Rady Miejskiej oraz
     Sołtysa Węglewa M.Godka, a także grono pedagogiczne miejscowej
     szkoły. Delegacja Uniwersytetu podarowała szkole sprzęt multimedialny i pomoce dydaktyczne.

     Tłumnie pojawili się również mieszkańcy Węglewa, Latalic,
     Podarzewa, rodzice,uczennice, uczniowie. Swoją obecnością rocznicowe
     obchody na ziemi węglewskiej zaszczycił również Chór Akademicki.

     Po przywitaniu delegacji gości przez p.dyrektor Szkoły
     Podstawowej w Węglewie R.Owocką oraz przez Sołtysa M.Godka, obecni
     udali się złożyć kwiaty pod kamieniem upamiętniającym miejsce, w którym
     urodził się współtwórca UAM i polskiej archeologii. Następnie
     skierowano się do zabytkowego kościoła pw. św.Katarzyny Aleksandryjskiej,
     aby wysłuchać wspaniałego koncertu chóralnego tak poważnego jak i
     zabawnego.
     Aby uczcić to niezwykłe spotkanie przedstawiciele władz
     uniwersyteckich, gminnych i lokalnych zasadzili w przyszkolnym parku
     pamiątkowe dęby. W Domu Sołeckim czekała na zgromadzonych gości wystawa
     prac uczniowskich poświęcona Profesorowi oraz jego dokonaniom, jak
     również zaprezentowano publikacje książkowe Patrona szkoły.
      
     Foto migawki w zakładce Album fotograficzny

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa w Węglewie im. prof. Józefa Kostrzewskiego
   • szkolaweglewo@wp.pl
   • 061 8177 046
   • Szkoła Podstawowa w Węglewie im. prof. J. Kostrzewskiego, 62-010 Pobiedziska
   • http://spweglewo.biposwiata.pl Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Prof. Józefa Kostrzewskiego w Węglewie tel: 618177046, e-mail: szkolaweglewo@wp.pl 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej im. Prof. Józefa Kostrzewskiego w Węglewie możliwy jest pod numerem tel. 618177046. 3. Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108). Podstawą legalności przetwarzania są cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (realizacja statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce). 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe Pana/Pani będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa. 6. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody – nie obowiązuje, jeśli dane przetwarzane są na podstawie przepisów prawa. 7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
  • Logowanie